Közlemények

Nyilvános üzleti versenypályázat – iskolai büfé

ZŠ a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským – MTAG vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž
na výber navrhovateľa na uzavretie nájomnej zmluvy za účelom prenechania do užívania majetku vo vlastníctve Bratislavského samosprávneho kraja, zverenému vyhlasovateľovi do správy.

Predmetom súťaže na prenechanie do užívania formou Nájomnej zmluvy je nehnuteľný majetok vedený Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislava v LV č. 7457 k.ú Staré mesto, situovaný na parcele č. 8656, súp.č.2290.
Stručný popis: miestnosť č. 59 o celkovej výmere 18m2 , nebytový priestor na I. poschodí školskej budovy na prevádzkovanie školského bufetu.

Ikon

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže 109.46 KB 44 downloads

Predmetom súťaže na prenechanie do užívania formou Nájomnej zmluvy je nehnuteľný...

A rovat cikkei

Back to top button