Kreditek

Meno a priezvisko Dôvod kontinuálneho vzdelávania Názov vzdelávacieho programu Druh vzdelávania Poskytovateľ vzdelávania Počet kreditov Kredity platia do
Mgr. Katarína Morvayová získanie aktuálnych informácií v oblasti slov. jazyka Posilňovanie komunik. komp. v predmete SJSL aktualizačné MPC Bratislava 11 10.7.2017
získanie aktuálnych informácií v oblasti informačných technológií Moderné technológie spracovania šk. administratívy aktualizačné ŠEVT Stiefel 7 2018
získanie aktuálnych informácií v oblasti informačných technológií Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy aktualizačné COMENIUS 11 30.3.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti informačných technológií Hlasovací systém interaktívnych tabúľ aktualizačné MPC Bratislava 6 2019
vyplýva zo zákona Riadenie školy a školského zariadenia funkčné – inovačné MPC Bratislava 0
získanie aktuálnych informácií v oblasti informačných technológií Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania aktualizačné Stiefel eurocart s. r. o. 6 4.5.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti slov. jazyka Umelecký prednes v systéme školských súťaží aktualizačné MPC Bratislava 15 23.6.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti slov. jazyka Práca s učebnicami slov. jaz. v nižšom strednom vzdelávaní v školách s VJM aktualizačné Zväz maď. ped. na Slovensku 10 2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti slov. jazyka Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 15 6.10.2022
PaedDr. Alžbeta Iróová vyplýva zo zákona Riadenie školy a školského zariadenia funkčné MPC Bratislava 0 14.2.2020
získanie aktuálnych informácií v oblasti slov. jazyka Posilňovanie komunik. komp. v predmete SJSL aktualizačné MPC Bratislava 11 10.7.2017
získanie aktuálnych informácií v oblasti informačných technológií Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy aktualizačné COMENIUS 11 30.3.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti slov. jazyka Práca s učebnicami slov. jaz. v nižšom strednom vzdelávaní v školách s VJM aktualizačné Zväz maď. ped. na Slovensku 10 12.12.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti maď. jazyka Obnovenie vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra aktualizačné COMENIUS 15 21.3.2020
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie ped. zamestnancov aktualizačné MPC Bratislava 30 10.6.2015
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
získanie kompetencií v tvorbe ŠkVP Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií aktualizačné ŠIOV Bratislava 14 26.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti výchovy Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň aktualizačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 15 6.5.2024
získanie aktuálnych informácií v oblasti výchovy Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň aktualizačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 15 30.5.2024
vyplýva zo zákona Riadenie školy a školského zariadenia funkčné – inovačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 0
PaedDr. Mónika Kulcsárová získanie kompetencií vo využívaní IKT Modernizácia vzdelávania procesu na SŠ aktualizačné ÚIPŠ 35 2019
tvorivé aktivity autorstvo učebníc 968/30
získanie aktuálnych informácií v oblasti výchovy Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň aktualizačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 15 6.5.2024
získanie aktuálnych informácií v oblasti výchovy Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň aktualizačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 15 30.5.2024
Kredity za vykonanie rigoróznej skúšky aktualizačné Univerzita J. Selyeho v Komárne 60
vyplýva zo zákona Riadenie školy a školského zariadenia funkčné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 0
Mgr. Henrieta Králiková získanie aktuálnych informácií v oblasti chémie Bezpečnostné predpisy pri práci v chem. lab. aktualizačné MPC Bratislava 8 7.7.2017
získanie aktuálnych informácií v oblasti chémie Využitie moderných informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní chémie aktualizačné MPC Bratislava 25 19.1.2018
Mgr. Marta Klukaová získanie kompetencií vo využívaní IKT Modernizácia vzdelávania procesu na SŠ aktualizačné ÚIPŠ 35 2019
získanie kompetencií vo využívaní IKT Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy aktualizačné COMENIUS 11 30.3.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
získanie kompetencií v tvorbe ŠkVP Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ aktualizačné ŠIOV Bratislava 14 25.8.2021
Mgr. Lívia Vicianová získanie kompetencií vo využívaní IKT Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy aktualizačné COMENIUS 11 30.3.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
Mgr. Angelika Básti získanie kompetencií vo využívaní IKT Modernizácia vzdelávania procesu na SŠ s podporou IKT aktualizačné ÚIPŠ 35 8.11.2019
získanie kompetencií vo využívaní IKT Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy aktualizačné COMENIUS 11 30.3.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií aktualizačné ŠIOV Bratislava 14 16.10.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti výchovy Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň aktualizačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 15 6.5.2024
získanie aktuálnych informácií v oblasti výchovy Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň aktualizačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 15 30.5.2024
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Viac ako peniaze aktualizačné Junior Achievement Slovensko 25 12.6.2024
Mgr. Klára Zaťková získanie aktuálnych informácií v oblasti slov. jazyka Posilňovanie kom. komp. v predmete SJSL aktualizačné MPC Bratislava 11 10.7.2017
získanie aktuálnych informácií v oblasti slov. jazyka Rozvoj čitateľskej gramotnosti na vyučovaní SJSL aktualizačné MPC Bratislava 11 6.7.2018
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 15.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti slov. jazyka Umelecký prednes v systéme školských súťaží aktualizačné MPC Bratislava 15 23.6.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti jazyka Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 15 6.10.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti inf. tech. Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT aktualizačné SOFTIMEX Ducation, s.r.o. Lubeník 15 11.7.2024
Mgr. Marianna Fónod získanie aktuálnych informácií v oblasti nem. jaz. Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka aktualizačné MPC Bratislava 15 17.6.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti nem. jaz. Kto žije s nami aktualizačné MPC Bratislava 6 22.3.2018
získanie aktuálnych informácií v oblasti inf. tech. Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy aktualizačné COMENIUS 11 30.3.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti nem. jaz. Multikultúrna spoločnosť v Nemecku aktualizačné MPC Bratislava 7 27.4.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 15.6.2021
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie ped. zamestnancov aktualizačné MPC Bratislava 30
získanie aktuálnych informácií v oblasti nem. jaz. Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka aktualizačné MPC Bratislava 15 23.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti jazyka Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 15 6.10.2022
Ing. Margita Bitterová inovácia vzdelávania Aplikovaná ekonómia inovačné Junior Achievement Slovensko 25
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
Mgr. Eleonóra Morvayová získanie aktuálnych informácií v oblasti slov. jazyka Posilňovanie kom. komp. v predmete SJSL aktualizačné MPC Bratislava 11 10.7.2017
získanie aktuálnych informácií v oblasti inf. tech. Modernizácia vzdelávania aktualizačné ÚIPŠ 35
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
získanie kompetencií v tvorbe ŠkVP Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ aktualizačné ŠIOV Bratislava 14
získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz. Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 15 6.10.2022
Mgr. Euridika Bertóková získanie aktuálnych informácií v oblasti inf. tech. Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy aktualizačné COMENIUS 11 30.3.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti matematiky Interaktívna a dynamická matematika aktualizačné COMENIUS 11 15.10.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti matematiky Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ aktualizačné ŠIOV Bratislava 14 28.8.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti matematiky Praktické osobné financie v edukačnom procese aktualizačné MPC Bratislava 12 29.4.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti matematiky Základy tvorby projektov v prostredí Imagine na ZŠ aktualizačné MPC Bratislava 14 12.5.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Viac ako peniaze aktualizačné Junior Achievement Slovensko 25 12.6.2024
získanie aktuálnych informácií v oblasti inf. tech. Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT aktualizačné SOFTIMEX Ducation, s.r.o. Lubeník 15 9.7.2024
PaedDr. Ildikó Kásaová získanie aktuálnych informácií v oblasti inf. tech. Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy aktualizačné COMENIUS 11 30.3.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
Mgr. Helena Kovácsová získanie aktuálnych informácií v oblasti inf. tech. Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy aktualizačné COMENIUS 11 30.3.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti inf. tech. Využitie grafických editorov v edukačnom procese aktualizačné SOFTIMEX Ducation, s.r.o. Lubeník 15 13.7.2024
získanie aktuálnych informácií v oblasti inf. tech. Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT aktualizačné SOFTIMEX Ducation, s.r.o. Lubeník 15 9.7.2024
Mgr. Edita Demcsáková získanie aktuálnych informácií v oblasti inf. tech. Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy aktualizačné COMENIUS 11 30.3.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti dejepisu Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s písomnými prameňmi na ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 8 25.6.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti inf. tech. Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 15 6.10.2022
Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie ped. zamestnancov aktualizačné MPC Bratislava 30 16.12.2018
Mgr. Tünde Tóthová získanie aktuálnych informácií v oblasti inf. tech. Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy aktualizačné COMENIUS 11 30.3.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti vyučovania anglického jazyka Nové prístupy k vyučovaniu anglického jazyka v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 10 30.3.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz. Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 15 6.10.2022
Mgr. Peter Urban získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní aktualizačné MPC Bratislava 10 5.4.2020
získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Florbal v učive telesnej a športovej výchovy aktualizačné MPC Bratislava 8 29.4.2020
získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu aktualizačné MPC Bratislava 14 14.6.2020
získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove aktualizačné MPC Bratislava 6 22.9.2020
získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Netradičné pohybové aktivity v školskej a telesnej výchove a voľnočasových aktivitách aktualizačné MPC Bratislava 6 25.4.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 8 16.5.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Olympijská výchova v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 12 16.6.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu aktualizačné MPC Bratislava 10 20.6.2022
Mgr. Tímea Krascsenics Darnai získanie aktuálnych informácií v oblasti vlastivedy Regionálne a miestne poznatky v škole a v školských zariadeniach aktualizačné Zväz maď. ped. na Slovensku 15 28.5.2020
získanie aktuálnych informácií v oblasti výchovy Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň aktualizačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 15 Platí do odvolania
získanie aktuálnych informácií v oblasti výchovy Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň aktualizačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 15 Platí do odvolania
Mgr. Robert Kudlicska získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Florbal v učive telesnej a športovej výchovy aktualizačné MPC Bratislava 8 29.4.2020
získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní aktualizačné MPC Bratislava 10 13.2.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Netradičné pohybové aktivity v školskej a telesnej výchove a voľnočasových aktivitách aktualizačné MPC Bratislava 6 25.4.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 15.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Olympijská výchova v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 12 4.10.2022
Mgr. Andrea Popély získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 15.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz. Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 15 6.10.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz. Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT aktualizačné SOFTIMEX Ducation, s.r.o. Lubeník 15 10.7.2024
Mgr. Andrea Szabó získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz. Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 15 6.10.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti IKT Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT aktualizačné SOFTIMEX Ducation, s.r.o. Lubeník 15 10.7.2024
získanie aktuálnych informácií v oblasti IKT Využitie grafických editorov v edukačnom procese aktualizačné SOFTIMEX Ducation, s.r.o. Lubeník 15 13.7.2024
Mgr. Zsolt Marták získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní aktualizačné MPC Bratislava 10 13.2.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti výchovy Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň aktualizačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 15 6.5.2024
získanie aktuálnych informácií v oblasti výchovy Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň aktualizačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 15 4.10.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti telesnej výchovy Olympijská výchova v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 12 4.10.2022
Mgr. Zuzana Wittenbergerová získanie aktuálnych informácií v oblasti finančnej gramotnosti Finančná gramotnosť do škôl aktualizačné MPC Bratislava 10 9.6.2021
získanie kompetencií v tvorbe ŠkVP Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ aktualizačné ŠIOV Bratislava 14 7.7.2021
získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz. Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ aktualizačné MPC Bratislava 15 6.10.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti výchovy Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň aktualizačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 15
získanie aktuálnych informácií v oblasti výchovy Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pre pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň aktualizačné Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno 15
Marta Farkasová získanie aktuálnych informácií v oblasti ŠKD Zvládanie záťaží v školskom prostredí aktualizačné MPC Bratislava 6 25.4.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti ŠKD Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov aktualizačné MPC Bratislava 9 28.5.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti ŠKD Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania aktualizačné MPC Bratislava 10 17.5.2022
získanie aktuálnych informácií v oblasti ŠKD Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa aktualizačné MPC Bratislava 12 27.4.2022
vyplýva zo zákona Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich vychovávateľov inovačné MPC Bratislava 10.6.2022
PaedDr. Valéria Kováts získanie aktuálnych informácií v oblasti informatiky Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM inovačné MPC Bratislava 25 4.11.2021
možnosť vyučovania informatickej výchovy Vyučovanie informatickej výchovy špecializačné Štátny pedagogický ústav Bratislava 41 22.6.2018
Mgr. Judit Pék získanie aktuálnych informácií v oblasti metodiky Projektové vyučovanie aktualizačné COMENIUS 10 9.8.2022
Mgr. Helga Kissová získanie aktuálnych informácií v oblasti informačných technológií Použitie interaktívnych technológií vo vyučovacom procese inovačné Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29, Prešov 15 23.6.2023
získanie aktuálnych informácií v oblasti informačných technológií Využitie informačných technológií v práci s dokumentmi a multimédiami inovačné Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29, Prešov 15 28.6.2023
získanie aktuálnych informácií v oblasti informačných technológií Nové trendy v tvorbe didaktických textov a úloh inovačné Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29, Prešov 15 11.7.2023
získanie aktuálnych informácií v oblasti informačných technológií Digitalizácia učebných materiálov inovačné Interaktívna škola, s.r.o. Vajanského 29, Prešov 15 19.7.2023
Mgr. Mária Prékop získanie aktuálnych informácií v oblasti metodiky Použitie digitálnych mobilných zariadení vo vzdelávaní inovačné SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. 15 30.3.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti metodiky Čítaním a písaním ku kritickému mysleniu inovačné Združenie Orava pre demokraciu vo vzdelávaní 15 29.4.2019
získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz. Jazyková príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ na úroveň A2 SERR a príprava kvalifikovaných učiteľov 1. stupňa ZŠ s rozšírením kvalifikácie na vyučovanie CJ inovačné Štátny pedagogický ústav Bratislava 15 7.6.2020
Back to top button