Register kreditov

Meno a priezvisko

Dôvod kontinuálneho

vzdelávania

Názov vzdelávacieho

programu

Druh vzdelávania

Poskytovateľ

vzdelávania

Počet kreditov

Kredity platia do

Mgr. Katarína Morvayová

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

vyplýva zo zákona

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti jaz.

Posilňovanie kom. komp. v predmete SJSL

Moderné technológie spracovania šk. administratívy

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Hlasovací systém interaktívnych tabúľ

Riadenie školy a školského

Zariadenia

Hlasovací systém v procese výučby, ako moderný edukačný prostriedok testovania

Finančná gramotnosť do škôl

Umelecký prednes v systéme školských súťaží

Práca s učebnicami slov. jaz. v nižšom strednom vzdelávaní v školách s VJM

Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

funkčné – inovačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

ŠEVT

Stiefel

COMENIUS

MPC

Bratislava

MPC

Bratislava

Stiefel eurocart s. r. o.

MPC

Bratislava

MPC

Bratislava

Zväz maďarských ped. na SR

MPC

Bratislava

11

7

11

6

0

6

10

15

10

15

10.7.2017

2018

30.3.2019

2019

4.5.2019

09.06.2021

23.06.2022

2022

06.10.2022

Ing. Silvia Gyurászová

-vyplýva zo zákona

Riadenie školy a školského

zariadenia

funkčné

MPC Bratislava

0

14.02.2020

PaedDr. Alžbeta Iróová

-vyplýva zo zákona

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie kompetencií v tvorbe ŠkVP

Riadenie školy a školského

zariadenia

Posilňovanie kom. komp. v predmete SJSL

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Práca s učebnicami slov. jaz. v nižšom strednom vzdelávaní v školách s VJM

Obnovenie vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie ped. zamestnancov

Finančná gramotnosť do škôl

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií

Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pred pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň

funkčné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

COMENIUS

Zväz maďarských ped. na Slovensku

COMENIUS

MPC Bratislava

MPC Bratislava

ŠIOV Bratislava

Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno

Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno

0

11

11

10

15

30

10

14

15

15

14.02.2020

10.7.2017

30.3.2019

12.12.2019

21.03.2020

10.06.2015

09.06.2021

26.6.2021

06.05.2024

30.05.2024

Mgr. Henrieta Králiková

získanie aktuálnych

informácií v oblasti chémie

Bezpečnostné predpisy pri práci v chem. lab.

Využitie moderných informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní chémie

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

7

25

19.1.2018

PaedDr. Judita Youngová

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti ang. jaz.

– získanie aktuálnych

informácií v oblasti ang. jaz.

Metodika vyučovania AJ na SŠ

Didaktika využívania IT vo vyučovaní AJ

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie ped. zamestnancov

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

25

8

30

2018

28.01.2018

10.06.2015

Mgr. Marta Klukaová

Získanie kompetencií vo využívaní IKT

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie kompetencií v tvorbe ŠkVP

Modernizácia vzdelávacieho

procesu na ZŠ

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

ÚIPŠ

COMENIUS

MPC Bratislava

ŠIOV

35

11

10

14

2019

30.3.2019

09.06.2021

25.08.2021

PaedDr. Monika Kulcsárová

Získanie kompetencií vo využívaní IKT

Tvorivé aktivity

Modernizácia vzdelávacieho

procesu na SŠ

Autorstvo učebníc

Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. Úroveň

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pred pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

ÚIPŠ

Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno

Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno

35

968/30

15

15

2019

06.05.2024

30.05.2024

Mgr. Lívia Vicianová

Získanie kompetencií vo využívaní IKT

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

aktualizačné

aktualizačné

COMENIUS

MPC Bratislava

11

10

30.03.2019

09.06.2021

Mgr. Angelika Bástiová

Získanie kompetencií vo využívaní IKT

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Modernizácia vzdelávacieho

procesu na SŠ s podporou IKT

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov gymnázií – frekventanti

Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pred pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň

Viac ako peniaze

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

ÚIPŠ

COMENIUS

MPC Bratislava

ŠIOV

Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno

Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno

JuniorAchievement Slovensko

35

11

10

14

15

15

25

08.11.2019

30.03.2019

09.06.2021

16. 10. 2021

06.05.2024

30.05.2024

12. 06. 2024

Mgr. Klára Zaťková

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

– získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti jaz.

Posilňovanie kom. komp. v predmete SJSL

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

na vyučovaní SJSL

Finančná gramotnosť do škôl

Umelecký prednes v systéme školských súťaží

Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

11

11

10

15

15

10.07.2017

06.07.2018

15.06.2021

23.6.2022

06.10.2022

Mgr. Marianna Fónod

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti . nem. jaz.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti . nem. jaz.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz.

-získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz.

Humanizácia vyučovania nemeckého jazyka

Kto žije s nami

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Multikultúrna spoločnosť v Nemecku

Finančná gramotnosť do škôl

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie ped. zamestnancov

Stratégia vyučovania a učenia sa cudzieho jazyka

Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

COMENIUS

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

15

6

11

7

10

30

15

15

17.06.2019

22.03.2018

30.03.2019

27.04.2021

15.06.2021

23.06.2021

06.10.2022

Ing. Margita Bitterová

-inovácia vzdelávania

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Aplikovaná ekonómia

Finančná gramotnosť do škôl

Inovačné

aktualizačné

Junior Achievement Slovensko

MPC Bratislava

25

10

09.06.2021

Mgr. Eleonóra Morvayová

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

-získanie kompetencií vo využívaní IKT

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie kompetencií v tvorbe ŠkVP

-získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz.

Posilňovanie kom. komp. v predmete SJSL

Modernizácia vzdelávacieho

Finančná gramotnosť do škôl

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ

Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

ÚIPŠ

MPC Bratislava

ŠIOV

MPC Bratislava

11

35

10

14

15

10.07.2017

09.06.2021

06.10.2022

Mgr. Euridike Bertóková

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti inf. tech.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti matematiky

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti matematiky

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti matematiky

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti matematiky

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti inf. tech.

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Interaktívna a dynamická matematika

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou školských vzdelávacích programov pre učiteľov základných škôl – frekventanti

Praktické osobné financie v edukačnom procese

Základy tvorby projektov v prostredí Imagine na základných školách

Viac ako peniaze

Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT

Aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

COMENIUS

MPC Bratislava

COMENIUS

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

Junior Achievement Slovensko

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. Lubeník

11

10

11

14

12

14

25

15

30.03.2019

09.06.2021

15. 10. 2022

28.8.2021

29.04.2022

12.05.2022

12.06.2014

09. 07. 2024

PaedDr. Ildikó Kásaová

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti .inf. tech.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Aktualizačné

aktualizačné

COMENIUS

MPC Bratislava

11

10

30.03.2019

09.06.2021

Mgr. Helena Kovácsová

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti .inf. tech.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti .inf. tech.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti .inf. tech.

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Využitie grafických editorov v edukačnom proces

Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

COMENIUS

MPC Bratislava

SOFTIMEX Ducation, s.r.o. Lubeník

SOFTIMEX Ducation, s.r.o. Lubeník

11

10

15

15

30.03.2019

09.06.2021

13. 07. 2024

09. 07. 2024

Mgr. Edita Demcsáková

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti .inf. tech.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti dejepisu

-získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz.

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Rozvoj čitateľskej gramotnosti prácou s písomnými prameňmi na ZŠ a SŠ

Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie ped. zamestnancov

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

COMENIUS

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

11

10

8

15

30

30.03.2019

09.06.2021

25.6.2022

06.10.2022

16.12.2018

Mgr. Tünde Tóthová

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti .inf. tech.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti vyučovania anglického jazyka

-získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz.

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Nové prístupy k vyučovaniu anglického jazyka v ZŠ a SŠ

Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

COMENIUS

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

11

10

10

15

30.03.2019

09.06.2021

30.03.2022

06.10.2022

Mgr. Peter Urban

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu

Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove

Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách

Finančná gramotnosť do škôl

Orientačný beh v telesnej a športovej výchove na ZŠ a SŠ

Olympijská výchova v ZŠ a SŠ

Vybrané letné športy v prírode ako efektívny prostriedok zdravého životného štýlu

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

10

8

14

6

6

10

8

12

10

05.04.2020

29.04.2020

14.06.2020

22.09.2020

25.04.2021

09.06.2021

16. 05. 2022

16.06.2022

20.06.2022

Mgr. Tímea Krascsenics Darnai

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti vlastivedy

Regionálne a miestne poznatky v škole a v školských zariadeniach

aktualizačné

Zväz maďarských pedagógov na Slovensku

15

28.05.2020

Mgr. Róbert Kudlicska

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní

Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách

Finančná gramotnosť do škôl

Olympijská výchova v základných a stredných školách

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

8

10

6

10

12

29.04.2020

13.02.2021

25.04.2021

15.06.2021

4.10.2022

Mgr. Andrea Popély

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz.

Finančná gramotnosť do škôl

Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ

Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. Lubeník

10

15

15

15. 06. 2021

06.10.2022

10. 07. 2024

Mgr. Andrea Szabó

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz.

Finančná gramotnosť do škôl

Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ

Tvorba a využitie myšlienkových máp v edukačnom procese s podporou IKT

Využitie grafických editorov v edukačnom procese

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. Lubeník

SOFTIMEX Multimédiá s.r.o. Lubeník

10

15

15

15

09. 06. 2021

06.10.2022

10. 07. 2024

13. 07. 2024

Mgr. Zsolt Marták

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

Finančná gramotnosť do škôl

Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní

Výchova a učenie pomocou metódy nenásilnej komunikácie pre pedagogických a odborných zamestnancov – 1. úroveň

Zásady nenásilnej komunikácie vo vyučovacom procese pred pedagogických a odborných zamestnancov – 2. úroveň

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno

Inštitút celoživotného vzdelávania, n. o. Komárno

10

10

15

15

09. 06. 2021

13. 02. 2021

06.05.2024

30.05.2024

Mgr. Zuzana Wittenbergerová

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie kompetencií v tvorbe ŠkVP

-získanie aktuálnych informácií v oblasti jaz.

Finančná gramotnosť do škôl

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ

Aktívne využívanie čítania s porozumením vo vyučovacom procese v ZŠ a SŠ

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

ŠIOV

MPC Bratislava

10

14

15

09. 06. 2021

07. 07. 2021

06.10.2022

Marta Farkasová

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti ŠKD

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti ŠKD

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti ŠKD

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti ŠKD

– vyplýva zo zákona

Zvládanie záťaží v školskom prostredí

Intervenčné stratégie a techniky riešenia výchovných problémov

Výchova k prosociálnemu správaniu vo výchove mimo vyučovania žiakov primárneho vzdelávania

Výtvarné techniky a ich využitie v činnosti vychovávateľa

Funkčné inovačné vzdelávanie pre vedúcich vychovávateľov

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

inovačné

MPC

Bratislava

MPC Bratislava

MPC

Bratislava

MPC

Bratislava

MPC

Bratislava

6

9

10

12

25. 04. 2022

28. 05. 2022

17. 05. 2022

27. 04. 2022

10.06.2022

PaedDr. Valéria Kováts

-získanie aktuálnych informácií v oblasti informatiky

– možnosť vyučovania informatickej výchovy

Digitálne technológie na zefektívnenie vyučovania s využitím interaktívnej tabule na školách s VJM

Vyučovanie informatickej výchovy

Inovačné

špecializačné

MPC

Bratislava

Štátny pedagogický ústav

Bratislava

25

41

04. 11. 2021

22. 06. 2018

Back to top button