Ochrana osobných údajov

INFORMÁCIE / spracúvanie osobných údajov

Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským


Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium, Dunajská 13, 814 84
Bratislava

IČO: 17337089, DIČ: 2020863009

Riaditeľ: Mgr. Katarína Morvayová

(ďalej tiež len „prevádzkovateľ“)

Týmto by sme Vás radi informovali o:

 1. Spracúvaní osobných údajov

 2. Zásadách používania cookies

Ochrana fyzických osôb v súvislosti so spracúvaním osobných údajov patrí
medzi základné práva. V článku 8 ods. 1 Charty základných práv Európskej
únie a v článku 16 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie sa stanovuje,
že každý má právo na ochranu osobných údajov, ktoré sa ho týkajú.

Zároveň vás chceme informovať, že dňa 19.12.2017 podpísal prezident SR, pán
Andrej Kiska, Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, ktorému bolo v zbierke zákonov pridelené číslo 18/2018
Z.z. a ktorým sa 25.05.2018 zruší aktuálny zákon č. 122/2013 Z. z. o
ochrane osobných údajov.


Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je
nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných
právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon

. V prípade škôl a školských zariadení je

právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z. z. o
výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby
pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 ods. 6 a
rozsah osobných údajov potrebných pre zasielanie do centrálneho registra
detí, žiakov a poslucháčov je uvedený v § 157 spomínaného
zákona.

Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona §11 ods. 6 č. 245/2008
Z.z. zákon o výchove vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov, školy alebo školské zariadenia majú právo získavať a
spracúvať osobné údaje

a) o deťoch a žiakoch v rozsahu

1. meno a priezvisko,

2. dátum a miesto narodenia,

3. bydlisko,

4. rodné číslo,

5. štátna príslušnosť,

6. národnosť,

7. fyzického zdravia a duševného zdravia,

8.mentálnej úrovne vrátane výsledkov pedagogicko-psychologickej a
špeciálnopedagogickej diagnostiky,


b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka

(meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, kontakt na
účely komunikácie).


Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak ich spracúvanie je
nevyhnutné podľa osobitného predpisu; inak povedané, jedným z možných
právnych základov pre spracúvanie osobných údajov je aj osobitný zákon

. V prípade škôl a školských zariadení je

právnym základom na spracúvanie osobných údajov zákon č. 245/2008 Z. z. o
výchove

a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení
niektorých zákonov. Rozsah spracúvaných osobných údajov pre potreby
pedagogickej dokumentácie je uvedený v § 11 ods. 6 a
rozsah osobných údajov potrebných pre zasielanie do centrálneho registra
detí, žiakov a poslucháčov je uvedený v § 157 spomínaného
zákona.

Čo sa týka poskytovania takto získaných osobných údajov:

a) pri pedagogickej dokumentácii – osoby, ktoré pri plnení
svojich pracovných povinností prichádzajú do styku s osobnými údajmi, majú
povinnosť mlčanlivosti, pričom táto pretrváva aj po skončení
pracovnoprávneho vzťahu osoby prichádzajúcej do vzťahu s pedagogickou
dokumentáciou;

b ) v prípade osobných údajov vedených v centrálnom registri
– tieto nie sú verejne prístupné, keďže centrálny register je neverejný a
Ministerstvo školstva spracúva a poskytuje osobné údaje bez súhlasu
dotknutých osôb na plnenie úloh iba tomu, koho na to splnomocňuje osobitný
zákon, a tiež iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných
predpisov (napr. podľa zákona o štátnej štatistike, zákona o vysokých
školách, zákona zdravotných poisťovniach, atď.) Osobné údaje vedené v
centrálnom registri sprístupňuje Ministerstvo školstva nasledovným osobám:

 • školám a školským zariadeniam,

 • zriaďovateľom,

 • orgánom štátnej správy v školstve,

 • iným orgánom štátnej správy, orgánom územnej samosprávy,
  Štatistickému úradu,

Sociálnej poisťovni, zdravotným poisťovniam a vysokým školám na účely
plnenia ich

úloh, na základe písomnej dohody medzi Ministerstvom školstva a týmto
subjektom,

a to iba v rozsahu potrebnom na plnenie úloh podľa osobitných predpisov a
na účely:

 • zabezpečovania a kontroly financovania výchovy a vzdelávania v
  školách a školských

 • zariadeniach,

 • overovania dokladov o vzdelaní a dosiahnutom stupni vzdelania podľa
  osobitného

 • predpisu,

 • overovania dokladov o vzdelaní a o získanom stupni vzdelania alebo
  kvalifikácii na

 • účel poskytovania štipendií podľa školského zákona,

 • štatistických spracovaní údajov vrátane medzinárodných porovnaní a
  na rozpočtové

 • účely,

 • zabezpečovania výkonu zdravotného poistenia, sociálneho poistenia a
  starobného

 • dôchodkového sporenia alebo

 • plánovania a zabezpečovania úloh na úseku verejnej dopravy.


Vzhľadom na vyššie uvedené pristúpil prevádzkovateľ, nie len k
vypracovaniu dokumentácie v súvislosti so zákonom o ochrane osobných
údajov, ktorá zároveň obsahuje aj posúdenie vplyvu na ochranu osobných
údajov, ale aj s ohľadom na povahu, rozsah, a účel spracúvania osobných
údajov a na riziká s rôznou pravdepodobnosťou a závažnosťou pre práva
fyzickej osoby, prevádzkovateľ prijal vhodné technické a organizačné
opatrenia na zabezpečenie a preukázanie toho, že spracúvanie osobných
údajov sa vykonáva v súlade s predmetným zákonom. Uvedené opatrenia
bude prevádzkovateľ podľa potreby aktualizovať.


Prevádzkovateľ zároveň informuje, že v zmysle zákona o ochrane osobných
údajov s účinnosťou od 25.05.2018:


Spracúvanie osobných údajov je zákonné, ak sa vykonáva na základe aspoň
jedného z týchto právnych základov

 1. dotknutá osoba vyjadrila súhlas so spracúvaním svojich osobných
  údajov aspoň na jeden konkrétny účel,

 2. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej
  zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo na vykonanie opatrenia
  pred uzatvorením zmluvy na základe žiadosti dotknutej osoby,

 3. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu
  alebo medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,

 4. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na ochranu života,
  zdravia alebo majetku dotknutej osoby, alebo inej fyzickej osoby,

 5. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na splnenie úlohy
  realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci
  zverenej prevádzkovateľovi, alebo

 6. spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na účel oprávnených
  záujmov prevádzkovateľa alebo tretej strany okrem prípadov, keď nad
  týmito záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby
  vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobu
  dieťa; tento právny základ sa nevzťahuje na spracúvanie osobných
  údajov orgánmi verejnej moci pri plnení ich úloh.

Právny základ pre spracúvanie osobných údajov podľa odseku 1 písm. c) a e)
musí byť ustanovený v tomto zákone, osobitnom predpise alebo v
medzinárodnej zmluve, ktorou je Slovenská republika viazaná; osobitný zákon
musí ustanovovať účel spracúvania osobných údajov, kategóriu dotknutých
osôb a zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných
osobných údajov. Spracúvané osobné údaje na základe osobitného zákona možno
z informačného systému poskytnúť, preniesť alebo zverejniť len vtedy, ak
osobitný zákon ustanovuje účel poskytovania alebo účel zverejňovania,
zoznam spracúvaných osobných údajov alebo rozsah spracúvaných osobných
údajov, ktoré možno poskytnúť alebo zverejniť, prípadne tretie strany,
ktorým sa osobné údaje poskytnú.

Ak spracúvanie osobných údajov na iný účel ako na účel, na ktorý boli
osobné údaje získané, nie je založené na súhlase dotknutej osoby alebo na
osobitnom predpise, prevádzkovateľ na zistenie toho, či je spracúvanie
osobných údajov na iný účel zlučiteľné s účelom, na ktorý boli osobné údaje
pôvodne získané okrem iného musí zohľadniť

 1. akúkoľvek súvislosť medzi účelom, na ktorý sa osobné údaje pôvodne
  získali, a účelom zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov,

 2. okolnosti, za akých sa osobné údaje získali, najmä okolnosti
  týkajúce sa vzťahu medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,

 3. povahu osobných údajov, najmä či sa spracúvajú osobitné kategórie
  osobných údajov podľa § 16 alebo osobné údaje týkajúce sa uznania
  viny za spáchanie trestného činu alebo priestupku podľa § 17,

 4. možné následky zamýšľaného ďalšieho spracúvania osobných údajov pre
  dotknutú osobu a

 5. existenciu primeraných záruk, ktoré môžu zahŕňať šifrovanie alebo
  pseudonymizáciu.


Podmienky poskytnutia súhlasu so spracúvaním osobných údajov

 1. Ak je spracúvanie osobných údajov založené na súhlase dotknutej
  osoby, prevádzkovateľ je povinný kedykoľvek vedieť preukázať, že
  dotknutá osoba poskytla súhlas so spracúvaním svojich osobných
  údajov.

 2. Ak prevádzkovateľ žiada o udelenie súhlasu na spracovanie osobných
  údajov dotknutú osobu, tento súhlas musí byť odlíšený od iných
  skutočností a musí byť vyjadrený jasne a v zrozumiteľnej a ľahko
  dostupnej forme.

 3. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek odvolať súhlas so spracovaním
  osobných údajov, ktoré sa jej týkajú. Odvolanie súhlasu nemá vplyv
  na zákonnosť spracúvania osobných údajov založenom na súhlase pred
  jeho odvolaním; pred poskytnutím súhlasu musí byť dotknutá osoba o
  tejto skutočnosti informovaná. Dotknutá osoba môže súhlas odvolať
  rovnakým spôsobom akým súhlas udelila

 4. Pri posudzovaní, či bol súhlas poskytnutý slobodne, sa najmä
  zohľadní skutočnosť, či sa plnenie zmluvy vrátane poskytnutia
  služby podmieňuje súhlasom so spracúvaním osobných údajov, ktorý
  nie je na plnenie tejto zmluvy nevyhnutný.


Spracúvanie osobných údajov sa riadi nariadením EPaR EÚ č. 2016/679 o
ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe
takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné
nariadenie o ochrane údajov) a od 25.05.2018 zákonom SR č. 18/2018 Z.
z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Dotknutá osoba si je vedomá svojich práv, ktoré v § 19 až § 30 zákona
č. 18/2018 Z. z. upravujú povinnosti prevádzkovateľa pri uplatňovaní
práv dotknutých osôb.


V zmysle § 21 zákona NR SR č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo
získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné
údaje, ktoré sa jej týkajú. Ak prevádzkovateľ takéto osobné údaje
spracúva, dotknutá osoba má právo získať prístup k týmto osobným údajom
a informácie o

 1. účele spracúvania osobných údajov,

 2. kategórii spracúvaných osobných údajov,

 3. identifikácii príjemcu alebo o kategórii príjemcu, ktorému boli
  alebo majú byť osobné údaje poskytnuté, najmä o príjemcovi v tretej
  krajine alebo o medzinárodnej organizácii, ak je to možné,

 4. dobe uchovávania osobných údajov; ak to nie je možné, informáciu o
  kritériách jej určenia,

 5. práve požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov
  týkajúcich sa dotknutej osoby, ich vymazanie alebo obmedzenie ich
  spracúvania, alebo o práve namietať spracúvanie osobných údajov,

 6. práve podať návrh na začatie konania podľa § 100,

 7. zdroji osobných údajov, ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej
  osoby,

 8. existencii automatizovaného individuálneho rozhodovania vrátane
  profilovania podľa § 28 ods. 1 a 4; v týchto prípadoch poskytne
  prevádzkovateľ dotknutej osobe informácie najmä o použitom postupe,
  ako aj o význame a predpokladaných dôsledkoch takého spracúvania
  osobných údajov pre dotknutú osobu.

Dotknutá osoba má právo byť informovaná o primeraných zárukách týkajúcich
sa prenosu podľa § 482 ods. 2 až 4, ak sa osobné údaje prenášajú do tretej
krajiny alebo medzinárodnej organizácii.


Prevádzkovateľ je povinný poskytnúť dotknutej osobe jej osobné údaje,
ktoré spracúva. Za opakované poskytnutie osobných údajov, o ktoré
dotknutá osoba požiada, môže prevádzkovateľ účtovať primeraný poplatok
zodpovedajúci administratívnym nákladom. Prevádzkovateľ je povinný
poskytnúť osobné údaje dotknutej osobe spôsobom podľa jej požiadavky.
Každá dotknutá osoba môže kontaktovať zodpovednú osobu s otázkami
týkajúcimi sa spracúvania jej osobných údajov

Zodpovedná osoba u prevádzkovateľa od 25.05.2018:

Meno, priezvisko: Judita Gazdíková

Kontakt: +421 903 241 555


Email:
judita.gazdikova@mtag.sk

Adresa:
totožná s adresou školy

Zodpovedná osoba:

 1. poskytuje informácie a poradenstvo prevádzkovateľovi alebo
  sprostredkovateľovi a zamestnancom, ktorí vykonávajú spracúvanie
  osobných údajov, o ich povinnostiach podľa tohto zákona, osobitných
  predpisov alebo medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská
  republika viazaná, týkajúcich sa ochrany osobných údajov,

 2. monitoruje súlad s týmto zákonom, osobitnými predpismi alebo
  medzinárodnými zmluvami, ktorými je Slovenská republika viazaná,
  týkajúcimi sa ochrany osobných údajov a s pravidlami
  prevádzkovateľa alebo sprostredkovateľa súvisiacimi s ochranou
  osobných údajov vrátane rozdelenia povinností, zvyšovania povedomia
  a odbornej prípravy osôb, ktoré sú zapojené do spracovateľských
  operácií a súvisiacich auditov ochrany osobných údajov,

 3. poskytuje na požiadanie poradenstvo, ak ide o posúdenie vplyvu na
  ochranu osobných údajov a monitorovanie jeho vykonávania podľa §
  42,

 4. spolupracuje s úradom pri plnení svojich úloh,

 5. plní úlohy kontaktného miesta pre úrad v súvislosti s otázkami
  týkajúcimi sa spracúvania osobných údajov vrátane predchádzajúcej
  konzultácie podľa § 43 a podľa potreby aj konzultácie v iných
  veciach.

Zodpovedná osoba pri výkone svojich úloh náležite zohľadňuje riziko spojené
so spracovateľskými operáciami, pričom berie do úvahy povahu, rozsah,
kontext a účel spracúvania osobných údajov.

ZÁSADY POUŽÍVANIA SÚBOROV COOKIES

Používanie cookies

Táto webová stránka používa cookies, ktoré nám pomáhajú zabezpečiť lepšie
služby. Používaním našich stránok vyjadrujete súhlas s použitím cookies v
súlade s nastavením prehliadača. Ak navštívite naše webové stránky a v
prehliadači je povolené prijímanie súborov cookie, považujeme to za
prijatie našich podmienok používania súborov cookie. Inštrukcie na zmenu
cookies nájdete v pomoci každého prehliadača.

Čo sú cookies?

Súbory cookie sú malé textové súbory, ktoré môžu byť do prehliadača
odosielané pri návšteve webových stránok a ukladané do vášho zariadenia
(počítača alebo do iného zariadenia s prístupom na internet, ako napr.
smartphone alebo tablet). Súbory cookie sa ukladajú do priečinka pre súbory
vášho prehliadača. Cookies obvykle obsahujú názov webovej stránky, z ktorej
pochádzajú, platnosť a hodnotu. Pri ďalšej návšteve stránky webový
prehliadač znovu načíta súbory cookie a tieto informácie odošle späť
webovej stránke, ktorá pôvodne cookie vytvorila. Súbory „cookie“, ktoré
používame, nepoškodzujú váš počítač.

Prečo používame cookies?

Cookies používame s cieľom optimálne vytvárať a neustále skvalitňovať naše
služby, prispôsobiť ich vašim záujmom a potrebám a zlepšovať ich štruktúru
a obsah. Na našich stránkach nájdete dočasné i trvalé súbory cookie.
Dočasné sa uchovávajú vo vašom zariadení, kým stránku neopustíte. Trvalé
cookies zostávajú na vašom zariadení do uplynutia ich platnosti alebo do
ručného vymazania. Doba, počas ktorej si informácie ponechávame, závisí od
typu súborov cookie. Tým, že používame súbory cookies, nedochádza k
porušovaniu zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko ich používaním
nezhromažďujeme osobné údaje, ani ich neposkytujeme sprostredkovateľom
resp. tretím stranám. Každý užívateľ prezeraním tejto našej webovej stránky
súhlasí s ich používaním a ukladaním do svojho prehliadača. Ak užívateľ
nesúhlasí s používaním súborov cookies, našu webovú stránku nenavštevuje
alebo súbory cookies aktívne vymaže alebo zablokuje. Ak dôjde k odmietnutiu
používania cookies, našu stránku budete môcť naďalej navštíviť, avšak
niektoré funkcie nemusia fungovať správne.

Súbory cookies sa ukladajú do počítača užívateľa, aby mu umožnili prístup k
rôznym funkciám. Súbory cookies používame na zvýšenie efektivity vašich
návštev na našej webovej stránke. Súbory cookies používame na účely
zapamätania predvolieb prehľadávania a to napríklad veľkosti textu,
uprednostňovaného jazyka, predvolieb farieb atď., čo nám umožňuje
jednoduchšie prechádzanie našou stránkou, a zhromažďovanie analytických
informácií, a to napríklad počtu návštevníkov na našej webovej stránke.
Cookies nám umožňujú lepšie zhromažďovať informácie o používaní našej
webovej stránky. V ich údajoch však v žiadnom prípade nezhromažďujeme vaše
osobné údaje a informácie. Ukladá sa len jedinečný identifikátor relácie,
ktorý nám umožňuje opätovne načítať profil a predvoľby užívateľa pri ďalšej
návšteve webovej stránky.

Na našej webovej stránke používame niekoľko typov cookies:

 • Nevyhnutné súbory cookie sú nevyhnutne potrebné na základné
  fungovanie našej webovej stránky. Tieto súbory cookie umožňujú
  navigáciu na stránke a používanie požadovaných funkcií, napríklad
  prístup k zabezpečeným oblastiam stránky. Bez týchto súborov cookie
  by sme nemohli poskytovať služby, ktoré umožňujú tejto stránke
  fungovať.

 • Súbory cookie výkonu zhromažďujú anonymné informácie o tom, ako
  používatelia využívajú našu stránku. Z týchto súborov cookie sa
  dozvieme, ako používatelia reagujú na stránku poskytnutím
  informácií o tom, aké oblasti navštívili, aký čas na našej stránke
  strávili, a či sa pri tom vyskytli nejaké problémy, napríklad
  chybové hlásenia. Tieto informácie nám pomáhajú vylepšovať
  výkonnosť našej stránky.

 • Súbory cookie funkčnosti vylepšujú fungovanie stránky. Tieto súbory
  cookie si môžu pamätať napríklad informácie ako používateľské meno,
  jazyk alebo preferovanú polohu. Tieto súbory cookie sa môžu
  používať na poskytovanie požadovaných služieb, ako sú sledovanie
  videa, komentovanie blogu alebo interakcia so službami tretích
  strán, ako sú funkcie sociálnych médií. Vďaka zapamätaniu si vašich
  volieb môže stránka poskytovať vylepšené a osobnejšie služby.

Zmena nastavení

Zmenou nastavení vo vašom webovom prehliadači môžete stanoviť, že vám bude
ponúknutá možnosť, že vás prehliadač upozorní na to, kedy budú cookies
uložené na váš počítač. Zmenou nastavenia môžete tak isto určiť, že váš
prehliadač nebude prijímať cookies z tejto webovej stránky. Avšak, ak váš
prehliadač nebude prijímať cookies s tejto webovej stránky, nemusí mať
prístup, alebo nebude môcť využívať všetky funkcie webovej stránky. Ohľadom
používania cookies, nás môžete kontaktovať elektronicky na našej emailovej
adrese uvedenej na tejto webovej stránke.

Ako kontrolovať súbory cookie?

Ponuka prevažnej časti prehliadačov obsahuje možnosti konfigurácie
nastavení, napr. povolenie súborov cookie, prezeranie súborov cookie,
zakázanie všetkých alebo vybratých súborov cookie atď. Ďalšie informácie o
správe súborov cookies môžete nájsť na tejto adrese.

Back to top button