Házirend 2023/2024

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY
Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava
Školský rok 2023/2024

A Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium
Dunajská 13, Bratislava
HÁZIRENDJE
2023/2024-es tanév

Bevezető

Iskolánk közös otthonunk. Mindannyian szeretnénk benne jól érezni magunkat. A jó közérzethez, eredményes munkához rendre és fegyelemre van szükség. Ez a házirend az iskolánk alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége. A házirend előírásai, szabályai az iskola területére, valamint az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra és a tanulók iskolai tevékenységére vonatkoznak.

Az összeállításánál figyelembe vettük az SZK Alkotmányát, a 245/2008-as közoktatási törvényt, valamint a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai életre vonatkozó szabályait.

I. Az iskola munkarendje 

1. Az iskola épülete 6.15-től 17.00-ig tart nyitva.

2. A tanítási órák 45 percesek, a 0. óra és a 6. óra utáni órák 40 percesek.

3. A tanítás az igazgatóság által jóváhagyott órarend szerint zajlik. Az órarendet mind a pedagógusok, mind a diákok egyaránt kötelesek betartani.

4. Az 1. és a 2. emeleti tantermeket 7.45-től (ha nincs 0. óra) lehet elfoglalni. Korábbi érkezés esetén az 1. emeleti napközi otthonban kell tartózkodniuk az alapiskola 1-4. osztályos tanulóinak.

5. Minden osztály rendelkezik öltözővel, amelyért a tanulók és az osztályfőnök felelnek. Az öltözőben csak a tanítás megkezdése előtt és befejezése után tartózkodhatnak. A tanuló köteles az  utolsó óra után 30 perccel elhagyni az iskola területét. A szülő abban az esetben, ha nem tudja biztosítani gyermeke hazaszállítását, írásban kérvényezheti , hogy gyermeke az osztálytermében készülődhessen a tanításra és vállalja érte  a felelősséget . A tanítás befejezése után az intézmény nem felel a diák egészségéért.

6. A tanulók a hivatalos ügyeiket (igazolások, kérvények stb.) a titkárság fogadóóráiban intézhetik, ill. az Edupage elektronikus rendszeren keresztül.  

7. Az iskolai étkezde konyhája naponta 6.00-tól 15.00-ig működik, ebédidő 11.15-től 14.15-ig tart. Az ebédet előző napon 14.00-ig lehet megrendelni, illetve lejelenteni. Az ebéd lejelentése telefonon, applikációval vagy a terminálnál lehetséges. Igazgatói szabadnap, tanítás nélküli munkanapok esetében az ebéd lejelentése az igazgatóság feladata. Tanulmányi verseny vagy több diákot érintő kirándulás esetén az ebéd lejelentését egy héttel korábban a szervező pedagógus köteles megtenni.

Csengetési rend                                             Szünetek

0. óra 7.30 – 8.10                                           5 perc

1. óra 8.15 – 9.00                                           5 perc

2. óra 9.05 – 9.50                                           20 perc nagyszünet

3. óra 10.10 – 10.55                                       5 perc

4. óra 11.00 – 11.45                                       20 perc

5. óra 12.05 – 12.50                                       10 perc

6. óra 13.00 – 13.45                                       30 ebédszünet

7. óra 14.15 – 14.55                                       5 perc

8. óra 15.00 – 15.40                                      

II. A tanulók jogai

 1. A tanulóknak joguk van:

 • hogy ingyenes, anyanyelvükön történő, képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljenek, és abban aktívan részt vegyenek,
  • igénybe venni az iskola létesítményeit
  • hogy emberi méltóságukat tiszteletben tartsák,
  • a választható tantárgyak közül megválasztani azokat, amelyeket tanulni kívánnak.
  • érvényesíteni saját jogaikat, emiatt nem érheti őket sem pozitív, sem negatív diszkrimináció.

2. Ismerjék a tanulmányi munkájuk, magatartásuk elbírálásának kritériumait, érdemjegyeiket.

3. Egy nap a tanulók max. 2 témazáró felmérőt (amennyiben a kidolgozása 25 percnél hosszabb időt vesz igénybe) vagy dolgozatot írhatnak. A felmérő és a dolgozat időpontjáról legalább egy héttel előbb értesüljenek.

4. Jogukban áll a tanév elején meghirdetett szakkörökre jelentkezni és azok munkájában részt venni.

5. Bekapcsolódhatnak a tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekbe, vetélkedőkbe, pályázatokba.

 • A versenyek országos vagy nemzetközi fordulóját megelőző tanítási napon a diák felmentést kap a tanórák alól, és az iskolában készül a versenyre. Az adott napon a versenyre készülő diákok névsorát a felkészítő tanár a tanáriban köteles elhelyezni.
 • A versenyt követő tanítási napon nem kérhető számon rajtuk az előző napi tananyag, ill. nem írhatnak felmérőt. Ez a jog vonatkozik az élsportolókra, valamint a művészi tevékenységet folytatókra, akik versenyen vagy fellépésen vettek részt.

6. A tanulók kérhetik, hogy tanulmányaikat magántanulóként, ill. külföldön folytathassák. Kérelmüket az iskola igazgatójához írásban kell benyújtani az indoklással.

7. A tanulók kérelmükre – a jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt adhatnak számot tudásukról.

8. Kérhetik a testnevelés órák alóli felmentést (orvosi szakvélemény szükséges). A testnevelés alól felmentett gimnazisták számára kötelező valamelyik félév végén egy házi dolgozat (min. 3 A/4-es oldal) elkészítése, ugyanakkor a testnevelés órai részvétel is kötelező (Téma pl.: Iskolánk / egy évfolyam/ egy osztály diákjainak étkezési szokásai).

9. A tanulók bármilyen, személyüket vagy az iskolai életet érintő ügyben információt kérhetnek és véleményt nyilváníthatnak (az emberi méltóság tiszteletben tartásával) a szaktanár, osztályfőnök, igazgatóhelyettesek, igazgató és a diákönkormányzat megkeresésével. Kérdéseikre a tanulók legkésőbb 30 napon belül választ kapnak.

10. Jogszabályokban meghatározott módon részesülhetnek a szociális juttatásokban (állami, ill. alapítványi).

11. Igénybe vehetik az iskolai étkeztetést.

12. Használhatják az iskolai könyvtárat az alábbi szabályzatnak megfelelően:

 • A könyvtár nyitvatartási rendje minden tanévben a könyvtáros órarendje szerint módosul.
  • A könyvtárból egyszerre 4 darab könyv kölcsönözhető.
  • A könyvek kölcsönzési ideje maximum 3 hónap.
  • A könyv megrongálása esetén a kölcsönző 5 euró büntetést köteles fizetni. Súlyosabb rongálás esetén a kölcsönző állja a könyv rendbehozatalának költségeit.
  • A könyv elveszítése esetén a kölcsönző köteles beszerezni ugyanazt a könyvet, amennyiben ez nem lehetséges, megtéríti a könyv értékét (az éppen aktuális árak érvényesek).
  • A tanuló csak akkor kaphatja meg iskolazáró bizonyítványát, amennyiben minden nála lévő könyvet visszaszolgáltatott.

13. A tanuló dicséretben, jutalomban részesülhet kiváló tanulmányi eredményeiért, versenyeken való sikeres szerepléseiért, a közösségért végzett munkájáért stb.

14. A tanulók kérhetik átvételüket más iskolába.

III. A tanulók kötelességei és általános tilalmak

1. Ismerjék és tartsák be a Házirendben foglaltakat.

2. Tartsák be az iskola működését szabályozó aktuális járványügyi eljárási rendet.

3. A tanulók tegyenek eleget – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeiknek megfelelően – tanulmányi kötelezettségeiknek.

4. Az iskola bármely tanulóját megilleti a jog, hogy tiszteletben tartsák emberi méltóságát. Éppen ezért szigorúan tilos mások megalázása, szóbeli (pl. csúfolás) vagy fizikai bántalmazása, másokról rágalmak, valótlan állítások terjesztése, vagy a tanulótársak bármilyen más módon történő testi vagy lelki ártalmaknak való kitétele mind az iskolában, mind a virtuális térben. Be nem tartása esetén csökkentett magaviseleti jegy jár.

5. Az iskola területén bárkiről v. bármilyen tanóráról, rendezvényről hang-, kép- vagy videofelvétel készítése, engedély nélkül – a személyiségi jogok védelme érdekében –, szigorúan tilos! Be nem tartása esetén csökkentett magaviseleti jegy jár.

6. Tilos visszaélni – azaz engedély nélkül módosítani, megalázó tartalommá formálni, és az ilyen felvételeket megosztani – azokkal a hang-, kép- vagy videofelvételekkel, melyek az iskola tanulóiról vagy dolgozóiról készültek. Be nem tartása esetén csökkentett magaviseleti jegy jár, valamint amennyiben az elkövető elmúlt 14 éves, a sértettnek és/vagy az iskolának törvénybe foglalt joga (18/2018 Tt. erre vonatkozó cikkelyei), hogy az elkövetőt feljelentse.

7. Tabletet és játékkonzolt az alapiskola alsó tagozatosai számára az intézmény területére behozni tilos! Amennyiben az alsó tagozatos tanuló mobiltelefont hozott magával szülői engedéllyel, a nap elején leadja azt az osztályfőnökének, a nap folyamán szükség esetén a szülő a készülék segítségével elérheti gyermekét.

A felső tagozatos tanulók a tanítás kezdete előtt leadják a mobiltelefonjukat/telefonjaikat az osztályfőnöküknek, a tanítás végén veszik át őket.  A gimnáziumi osztályokban a laptop és a tablet használata a tanulók számára a tanítási órákon a tananyag rögzítésére engedélyezett. Egyéb célra történő használat esetén a tanárnak joga van kikapcsoltatni ezen eszközöket.

8. Mobiltelefon használata a tanórán a szaktanár engedélyével lehetséges, amennyiben azokra az óraterv alapján szükség van. Ha a tanár nem ad engedélyt a használatukra, a tanórákon a mobiltelefonokat és egyéb szórakoztató elektronikai eszközöket kikapcsolt állapotban, elzárva kell tartani, tehát nem lehetnek a padon! Megszegése esetén a tanárnak jogában áll elvenni a készüléket. A szabály háromszori megszegése osztályfőnöki megrovást von maga után.

9. Az óraadó tanárnak joga van bizonyos esetekben (pl. számonkérés, dolgozatírás) a tanítási óra megkezdésekor a mobiltelefonokat, tabletet, okosórát és egyéb digitális eszközöket összeszedni, és az óra végéig elzárni.

10. 10 perccel a tanítás megkezdése előtt a tanulók tartózkodjanak az iskolában. A tanítási órákon pontosan jelenjenek meg.

11. A tanítási órára belépő, ill. azt elhagyó tanárt állva fogadják.

12.  A tanítás ideje alatt a tantermet csak a tanár engedélyével hagyhatják el.

13. A szaktantermekbe csak a tanár kíséretében mehetnek be.

14. A tanítási órákra biztosítsák a szükséges taneszközöket, felszereléseket (tankönyv, füzet, íróeszköz, ellenőrző könyv stb.). Az utolsó tanítási óra befejeztével, a padot üresen hagyják.

15.  Ha a tanuló nem készült a tanítási órára vagy nem írta le a házi feladatát, az óra elején jelenti azt a tanárnak. Az óra közbeni jelentést nem köteles a tanár elfogadni.

16. Óvják, védjék a rájuk bízott eszközöket, az iskola felszerelését, berendezését. Gondatlan vagy szándékos károkozás esetén kötelesek megtéríteni a keletkezett kárt, valamint igazgatói megrovás jár.

17.  A tankönyveket és a könyvtárból kölcsönzött könyveket a tanév végéig szolgáltassák vissza. Az elveszett tankönyvekért kötelesek darabonként 10 eurót fizetni.

18.  Tetteikkel ne veszélyeztessék sem maguk, sem társaik épségét, egészségét. Be nem tartása esetén igazgatói megrovás jár. Szándékos veszélyeztetés, súlyos károkozás következménye a magaviseleti jegy lerontása.

 19. Amennyiben a diákok az iskolába értékes tárgyakat, nagyobb összegű pénzt hoznak, lopás vagy rongálás esetén az iskola ezekért nem vállal felelősséget.

20. Az iskolán kívül is elvárt a fegyelmezett magatartás. A nyilvános helyen való felügyelet nélküli tartózkodás a tanév idején a következő időpontokig ajánlott:

Alapiskola: nyári időszakban 22.00-ig, téli időszakban 21.00-ig. Gimnázium – 18 éves korig: nyári időszakban 23.00-ig, téli időszakban 22.00-ig.

Az iskola hírnevének, jó nevének csorbítása esetén a diákok iskolán kívüli fegyelmi vétségére úgy tekintünk, mintha a tanítás idején történt volna.

21. Köszönjenek a napszaknak megfelelően az iskola minden alkalmazottjának.

22.  A tanulók kötelessége az iskolában és iskolai ünnepélyen vagy rendezvényen tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben megjelenni.

23. Kötelesek betartani az ügyeletes tanár utasításait. Be nem tartása esetén osztályfőnöki megrovás jár.

24. A tanári szobába csak indokolt esetben vagy hívásra mehetnek.

25. Tartózkodjanak a tanítási óra alatti étkezéstől, rágógumizástól. Be nem tartása esetén osztályfőnöki figyelmeztetés jár.

26. Minden olyan rendezvényen kötelesek részt venni, amely tanítási időben szervezett. Ezeken kötelesek fegyelmezetten, kulturáltan viselkedni. Be nem tartása esetén igazolatlan órák, ill. osztályfőnöki megrovás jár.

27. A váltócipő használata az egész tanévben kötelező. Be nem tartása esetén osztályfőnöki megrovás jár.

28. Tilos az iskola egész területén és környékén a dohányzás, alkohol, kábítószer és dohánytermék használata/fogyasztása! Vonatkozik ez a tilalom minden iskolai rendezvényre (avatás, diákbál, sítanfolyam stb.). Ezen pont megszegése esetén a tanulónak csökkentett magaviseleti jegy jár.

 • Az alkoholfogyasztás, dohányzás, kábítószer használata/ fogyasztásának megelőzése érdekében a prevenciós koordinátor az osztályfőnökökkel együttműködve a prevenciós programokat, beszélgetéseket biztosít be az iskola diákjai számára az iskolaév folyamán. Ezek célja kölcsönös eszmecsere alapján fontos információkat közölni a diákoknak, valamint pozitívan befolyásolni a diákok szemléletét az érintett problémákról.

29. Az alapiskolás tanulók tartózkodjanak az energiaitalok iskolába való behozatalától, illetve annak az intézményben való fogyasztásától.

30. A számítástechnikai szaktantermekben a szaktanárok által kidolgozott és a termekben kifüggesztett ún. Netikettbe foglalt jogok és kötelességek érvényesek az iskolai hálózat használóira.

31. Tilos a gimnazistáknak a tanítási órák alatt időszaki munkát vállalni! Az emiatt mulasztott tanórák igazolatlan órának számítanak.

32. Az individuális tanmenet szerint tanuló diákok kötelesek rendszeresen konzultálni a szaktanáraikkal a félév folyamán.

33. A tanuló nem használ illetlen szavakat, nem káromkodik.

34. Minden tanuló köteles ügyelni a rendre és a tisztaságra az osztályban, a folyosón, a szociális helyiségekben, az iskola külső és belső területén.

35. A tanítási idő alatt a tanuló nem hagyhatja el az iskola épületét. Ez csak abban az esetben lehetséges, ha az a tanuló törvényes képviselőjével (az általa meghatalmazott személlyel) vagy a törvényes képviselő előzetes írásbeli kérelme alapján történik. Az iskola területén a tanulók nem fogadhatnak látogatókat.

IV. A hetesek feladatai

1. A reggeli tanítás, ill. órák előtt krétát, szivacsot készítenek.

2. A táblát rendbe teszik minden óra után.

3. A létszámot ellenőrzik.

4. Ügyelnek a katedra és a tanári szék tisztaságára.

5. Ha a tanár az órára 10 perc eltelte után nem érkezik meg, jelentik azt az igazgatóhelyetteseknek.

6. Az alsó és felső tagozatosok jelentenek az órákon.

7. A tanár utasítása alapján a szükséges taneszközöket (pl. térkép) az osztályba hozzák, majd az óra után a megjelölt helyre viszik.

8. Osztott órákon biztosítják, hogy a másik tanárhoz is eljusson az osztálykönyv, valamint a tanítás ideje alatt felelnek az osztálykönyvért.

V. Fegyelmező intézkedések

1. Az a tanuló, aki a házirenddel kapcsolatos kötelezettségeit szándékosan megszegi,

fegyelmező intézkedésben részesül.

2. Fegyelmező intézkedések:

 • szóbeli figyelmeztetések (az óraadó tanár, valamint az osztályfőnök adja)
 • írásbeli figyelmeztetések az elektronikus ellenőrzőben
 • írásbeli – megrovások:
 • osztályfőnöki figyelmeztetés az elektronikus ellenőrzőben történt 3 beírás után
 • osztályfőnöki megrovás újabb 3, azaz 6 beírás után
 • igazgatói figyelmeztetés  újabb 2, azaz 8 beírás után
 • igazgatói megrovás újabb 2, azaz 10 beírás után
 • a magaviseleti jegy lerontása 11 beírás után

Az iskolai rendtartás súlyos megsértése a magaviseleti érdemjegy azonnali csökkentésével jár. Ide tartozik: 

 • lopás
 • az iskolatársak vagy az alkalmazottak testi épségének veszélyeztetése
 • az iskola tulajdonának szándékos megrongálása
 • kábítószerek birtoklása

A fegyelmező intézkedések a féléves osztályozó ciklusokra vonatkoznak.

o osztályfőnöki megrovás

o igazgatói figyelmeztetés

o igazgatói megrovás

·         fegyelmi határozatok (bekerülnek a tanuló törzslapjába, meghozatalukról a pedagógiai tanács dönt, ill. a szülőt is írásban értesíti az osztályfőnök):

o megrovás

o magaviseleti jegy lerontása

o feltételes kizárás

o iskolából való kizárás (nem tanköteles tanuló esetén)

VI. Távolmaradás igazolása, igazolatlan hiányzás

1. Előre nem látható események kivételével a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol a foglalkozásoktól, iskolai rendezvényektől. Az 5 munkanapot elérő távolmaradást az igazgató, az ennél rövidebb távollétet az osztályfőnök engedélyezi egy félévben.

2. Betegség vagy más előre nem látható akadály miatti távolmaradást a szülő a hiányzás első napján telefonon, személyesen vagy elektronikus postai úton jelezze az osztályfőnöknek.

3. A betegségből adódó mulasztást követően az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A szülő a félév során összesen legfeljebb öt napot (1 nap = 6 óra) igazolhat. Az igazolást mindkét esetben a hiányzást követő napon, de legkésőbb a következő osztályfőnöki órán kell az osztályfőnöknek átadni.

4. A mulasztó tanuló köteles a tananyagot pótolni, és a pótlásról a szaktanár kívánsága szerint, a tanulóval egyeztetett időpontban számot adni.

5. A szaktanároknak joguk van vizsgára javasolni azon felső tagozatos és gimnáziumi tanulókat, akik az általuk leadott órák 30 %-án nem voltak jelen az I. félévben (9.1-től téli szünetig), ezek a tanulók 2024. január 2. hetében vizsgáznak a félév anyagából az adott tantárgyból. Az elért jegy beszámít az átlagba, ill. aki nem éri el a 30 %-os eredményességet tantárgyanként, egy jeggyel rosszabb osztályzatot kap az adott tantárgyból. December 3. hetében az osztályfőnökétől átveszi a meghívót a vizsgára. A vizsga max. keddtől csütörtökig tart, naponta 8.30-10.05 óra között.

6. A szaktanároknak joguk van vizsgára javasolni azon felső tagozatos és gimnáziumi I-III. évf. tanulókat, akik az általuk leadott órák 30 %-án nem voltak jelen a II. félévben ( januártól május végéig számítva), ezek a tanulók 2024. június 2. hetében vizsgáznak a félév anyagából az adott tantárgyból. Az elért jegy beszámít az átlagba, ill. aki nem éri el a 30 %-os eredményességet tantárgyanként, egy jeggyel rosszabb osztályzatot kap az adott tantárgyból. Június 1. hetében az osztályfőnökétől átveszi a meghívót a vizsgára. A vizsga max. keddtől csütörtökig tart, naponta 8.30-10.05 óra között.

 7. A szaktanároknak joguk van vizsgára javasolni azon gimnáziumi IV. évf. tanulókat, akik az általuk leadott órák 30 %-án nem voltak jelen a II. félévben (januártól április végéig számítva), ezek a tanulók a ballagás előtti héten vizsgáznak a félév anyagából az adott tantárgyból. Az elért jegy beszámít az átlagba, ill. aki nem éri el a 30 %-os eredményességet tantárgyanként, egy jeggyel rosszabb osztályzatot kap az adott tantárgyból.

Az 5., 6. és 7. pont alól csupán az élsportolók jelentenek kivételt.Valamint indokolt esetben (pl. hosszabb kórházi tartózkodás, rehabilitáció, családi krízisállapot) az osztályfőnök és a tanuló szaktanárai együttesen határoznak a vizsga letételének szükségességéről, mégpedig úgy, hogy a tanuló vagy vizsgázik, vagy nem. Tehát olyan eset nem fordulhat elő, hogy csak bizonyos tantárgyakból vizsgázik.

8. Az individuális tanterv szerint tanuló diákot az órát tartó tanár beírja hiányzónak az osztálykönyvbe, az osztályfőnök a hiányzást kinullázza.

Az individuális tantervet nem kérő, ám sport-, táncedzéseken – az egyesülettől, edzőtől hozott igazolással – résztvevő tanuló hiányzása beszámít a mulasztott órák közé, a versenyeken való részvételük viszont nem.

9. Iskolán kívüli tanfolyamokon – gépjárművezetői, zeneiskola, rajziskola, sportedzések, nyelvtanfolyam stb. – való részvétel nem zavarhatja a tanuló tanítás szerinti órarendjét.. Indokolt esetben a diákok írásban kérhetik az igazgatóságot, hogy e szabálypont alól őket felmentse. A tanfolyamok végén tanítási időben abszolvált vizsgák igazolt hiányzásként beszámítanak a mulasztott órák közé.

9. Nem minősül hiányzásnak, ha a tanuló tanulmányi versenyen vesz részt, vagy más, az iskola érdekeit szolgáló okból van távol. Az ilyen távollét esetén a tanulót feltünteti a tanár a hiányzási rovatban, de óraszámait nem számítjuk be az összesítéskor.

10. A tanításmentes napokat (pl. az érettségi írásbelik ideje alatt) nem igazolhatja szülő, csupán orvosi igazolás fogadható el.

11. Az iskola végzősei – kilencedikesek és a negyedikes gimnazisták – a tanév folyamán max. 2 középiskola v. egyetem nyílt napján vehetnek részt, és ezt csupán az oktatási intézmény által kiállított nyomtatvánnyal igazolhatják. Az ilyen távollét esetén a tanulót feltünteti a tanár a hiányzási rovatban, de óraszámait e két alkalommal nem számítjuk be az összesítéskor. Ha több intézmény nyílt napján vesz részt, azok az órák már beszámítódnak a mulasztott órák közé. A gimnázium III. évfolyamának tanulói szintén részt vehetnek nyílt napokon, az ő esetükben ez igazolt hiányzásnak számít.

12. A késések igazolása a hiányzásokéval egyezik meg. Ha a tanuló a tanóra kezdetére nem érkezik meg, késik. A 20 perc fölötti késés hiányzott órának számít. A késéseket az osztálykönyvbe kell bejegyezni. 3 késésért egy igazolatlan óra jár. A késéseket igazolni kizárólag orvosi, ill. a közlekedési vállalatok által kiállított igazolással lehet.

13. Amennyiben a tanulónak napközben el kell hagynia az iskolát (pl. orvoshoz megy), a szülőnek erről kötelessége az osztályfőnököt előre értesítenie. 

14. A 18. életévüket betöltött tanulók nem igazolhatják a hiányzásukat, igazolást csak az orvostól, ill. a szülőtől fogadhat el az osztályfőnök.

15. A tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásáról, a nem tanköteles diák esetében 3 igazolatlan óra után az osztályfőnök értesíti a szülőt.

16.  Az igazolatlan órák következményei:

1-5 óra – osztályfőnöki figyelmeztetés

6-14 óra – igazgatói figyelmeztetés. Magatartási jegye egy fokozattal romlik: 2

15-29 óra – igazgatói megrovás. Magatartási jegye két fokozattal romlik: 3

A 15 órát meghaladó igazolatlan hiányzást az iskola azon önkormányzatnak jelenti, ahol a tanuló állandó lakhellyel rendelkezik.

30 óra felett – azonnali kizárást von maga után a nem tanköteles diákoknál, a tanköteles diák magatartási jegye 3 fokozattal romlik: 4

VII. A pedagógusok jogai és kötelességei

1. A pedagógusokat megilleti a jog:

 • személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák,
  • irányítsák és értékeljék a tanulók munkáját,
  • minősítsék a tanulók teljesítményét,
  • hozzájussanak a szükséges ismeretekhez,
  • a nevelőtestület tagjaiként részt vegyenek az iskola pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében,
  • figyelmeztetni az osztályfőnököket, ha a diák megszegte a Házirendbe foglalt szabályokat, s megtenni az elkövetett kihágásnak megfelelő intézkedéseket,
  • a szaktanár dönthet az óráján az ülésrendről,
  • az iskolatanács tanári képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy,
  • a magánélet védelme.

2. Az osztályfőnök dönt:

 • a mulasztott órák igazolt, ill. igazolatlan voltáról,
  • max. 4 napra felmentheti a tanulót a tanítási órák alól,
  • az ülésrendről, és megköveteli annak betartását,
  • az év végi kirándulás esetleges megvalósulásáról.

3. A pedagógusok kötelességei:

 • kövessék figyelemmel és tartsák be az iskola működését szabályozó aktuális járványügyi eljárási rendet,
  • gondoskodnak a tanulók testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlődéséről,
  • gondoskodnak saját szakmai, pedagógiai és személyiségük fejlődéséről,
  • nem dönthetnek önkényesen a tanítási órák hosszának növeléséről vagy csökkentéséről,
  • a többi kollégával egyeztetnek a felmérők napi számát illetően, vagyis egy nap a diák kettőnél több felmérőt, mely 25 percnél több időt vesz igénybe, nem írhat,
  • az órák közti szünetekben a felügyeletet ellátó pedagógusok védelmet és segítséget nyújtanak a tanulóknak,
  • a tanulókat folyamatosan tájékoztatják tanulmányi eredményeikről, vagyis a felmérőket, dolgozatokat max. 2 héten belül kijavítják, ill. az internetes ellenőrzőbe az adott jegyeket/pontokat 2 héten belül beírják,
  • a szülőket folyamatosan tájékoztatják a tanulók magatartásával kapcsolatos intézkedésekről, valamint érdemjegyeikről. Kéthetente egyszer beírják az érdemjegyeket, a gimnáziumban a pontokat is az internetes ellenőrzőbe.

A pedagógusok további jogait és kötelességeit a Munkatörvénykönyv állami alkalmazottakra vonatkozó jogszabályai tartalmazzák.

VIII. A szülők jogai és kötelességei

1. A szülőknek joguk van:

 • gyermekük taníttatására fajra, nemre, vallásra való tekintet nélkül,
  • az oktatási-nevelési intézmény szabad megválasztására,
  • a sajátos nevelési igényű gyermek integrálására, vagyis egyéni bánásmódra az oktatásban és nevelésben, a kötelező iskolalátogatás egy tanévnyi halasztására pszichológiai szakvélemény alapján,
  • kérvényezni gyermekük számára a komisszionális vizsgát, amennyiben kételyei merülnek fel az osztályzással kapcsolatban,
  • jelen lenni gyermekük komisszionális vizsgáján az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetést követően,
  • gyermekük fejlődéséről, magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről rendszeres és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapni
  • véleményt nyilvánítani az iskolatanács tagjain keresztül az iskola oktatási programjával kapcsolatban,
  • igényelni gyermekük iskolalátogatásáról igazolást, ebédjegyet, az elveszett bizonyítvány másolatának kiállítását stb.

2. A szülők kötelesek:

 • figyelemmel követni és betartani az iskola működését szabályozó aktuális járványügyi eljárási rendet,
  • iskolaköteles gyermeküket beíratni az iskolába, és gondoskodni arról, hogy gyermekük rendszeresen és pontosan látogassa azt,
  • gondoskodni gyermekük testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről,
  • értesíteni gyermekük osztályfőnökét a hiányzás okáról, majd a mulasztott óráikat időben igazolni, ill. az orvosi igazolást felmutatni,
  • bebiztosítani gyermekük számára a szükséges taneszközöket (toll, ceruza, váltócipő stb.)
  • rendszeres kapcsolatot tartani gyermekük osztályfőnökével, ill. a gyermeket tanító pedagógusokkal, és részükre a szükséges tájékoztatást megadni,
  • odafigyelni gyermekük külsejére és öltözékére,
  • megtéríteni a kárt, amit gyermekük szándékosan okozott az iskola területén
  • amennyiben gyermeküket beíratták a napközi otthonba, kötelesek megfizetni annak díját,
  • értesíteni az osztályfőnököt gyermekük egészségügyi állapotában történt komoly változásokról,
  • tiszteletben tartani az iskola pedagógusai és alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.

IX. Az iskolai klub

1. Az iskolai klubba a tanévkezdéskor, szeptember 10-ig lehet jelentkezni a nevelőknél. Indokolt esetben a szülő a tanév közben is kérheti gyermeke elhelyezését az iskolai klubban.

2. Az iskolai klubot az 1-4. osztály tanulói látogathatják.

3. A nevelő átveszi a tanítást befejező pedagógustól a csoportot. A foglalkozások a tanítási órák befejezésétől 17.00 óráig tartanak.

4. Az iskolai klubból a szülők által meghatározott időpontban távozhatnak a gyermekek, amit a tanév kezdetén írásban leadnak a nevelőnek. Az 1-4. osztályos tanulók általában szülői kíséretben hagyják el iskolát. A szülő írásban köteles jelezni kinek a kíséretében, esetleg egyedül távozhat a gyermek az iskolai klubból.

5. A gyerekek az udvaron csak nevelői felügyelettel tartózkodhatnak. 

6. Az iskolai klub térítési díja: 20 euró/ hónap. A térítési díjat minden hónap 10-ig kell téríteni a megadott számlára, kivéve a novemberi hónappal együtt kell téríteni a december hónapot is az évi zárlat miatt.

X. Záradék

A Házirend nyilvános: az iskola honlapján – www.mtag.sk, valamint a tantermekben bárki számára hozzáférhető. A tanév elején az osztályfőnökök gondoskodnak arról, hogy a tanulókkal és a szülőkkel is megismertessék azt. A Házirendnek elkészül egy rövidített változata – kivonata külön az alapiskola, külön a gimnázium tanulói számára.

A Házirend a kihirdetést követő hét első munkanapján lép életbe és a tanév utolsó napjáig van hatályban. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, ill. szükség esetén módosításra kerül.

Ez a Házirend a nevelőtestület, a szülői tanács, az iskolatanács és a diákönkormányzat jóváhagyásával 2023. szeptember 1-jén lépett életbe.

Mgr. Morvay Katalin                                                        Ing. Bárány Beatrix           

az iskola igazgatója                                                           a szülői tanács elnöke

Mgr. Pálinkás Dávid                                                             Kocsis Rebeka            

az iskolatanács elnöke                                                  a diákönkormányzat elnöke                                                       

Back to top button