Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

  • Verzió
  • Letöltés 44
  • Fájlméret 109.46 KB
  • Fájlok Száma 1
  • Dátumkészítés 2018.01.22.
  • Utoljára frissített 2018.01.22.

Oznámenie o vyhlásení obchodnej verejnej súťaže

Predmetom súťaže na prenechanie do užívania formou Nájomnej zmluvy je nehnuteľný majetok vedený Správou katastra pre hlavné mesto SR Bratislava v LV č. 7457 k.ú Staré mesto, situovaný na parcele č. 8656, súp.č.2290.
Stručný popis: miestnosť č. 59 o celkovej výmere 18m2 , nebytový priestor na I. poschodí školskej budovy na prevádzkovanie školského bufetu.

Back to top button