Információk

Házirend 2018/2019

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY

Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava

Školský rok 2017/2018

 

A Magyar Tannyelvű Alapiskola és Gimnázium

Dunajská 13, Bratislava

HÁZIRENDJE

2018/2019-es tanév

 

 

I.Bevezető

 

Iskolánk közös otthonunk. Mindannyian szeretnénk benne jól érezni magunkat. A jó közérzethez, eredményes munkához rendre és fegyelemre van szükség. Ez a házirend az iskolánk alkotmánya. Rögzíti a jogokat és a kötelességeket, valamint az iskola munkarendjét. Betartása és betartatása iskolánk minden tanulójának és dolgozójának joga és kötelessége. A házirend előírásai, szabályai az iskola területére, valamint az iskola által szervezett tanítási időn kívüli programokra, és a tanulók iskolai tevékenységére vonatkoznak.

Az összeállításánál figyelembe vettük az SZK Alkotmányát, a 245/2008-as közoktatási törvényt, valamint a Gyermekek Jogairól Szóló Egyezmény iskolai életre vonatkozó szabályait.

 

 1. Az iskola munkarendje

 

1. Az iskola épülete 6.15-től 18.00-ig tart nyitva.

2. A tanítási órák 45 percesek, a 0. és a 6. óra utániak 40 percesek..

3. A tanítás az igazgatóság által jóváhagyott órarend szerint zajlik. Az órarendet mind a pedagógusok, mind a diákok egyaránt kötelesek betartani.

4. Az 1. és a 2. emeleti tantermeket 8.00-tól (ha nincs 0. óra) lehet elfoglalni. Korábbi érkezés esetén az 1. emeleti napközi otthonban kell tartózkodniuk az alapiskola tanulóinak.

5. Minden osztály rendelkezik öltözővel, amelyért a tanulók és az osztályfőnök felelnek. Az öltözőben csak a tanítás megkezdése előtt és befejezése után tartózkodhatnak. Fél órával az utolsó tanítási óra befejezése után kötelesek elhagyni azok a tanulók az öltözőt, ill. az iskola épületét, akik nem látogatják a napközi otthont. A gimnazisták és a kilencedikesek az olvasóteremben tartózkodhatnak.

6. A tanulók a hivatalos ügyeiket (igazolások, kérvények stb.) a titkárság fogadóóráiban intézhetik.

7. Az iskolai étkezde naponta 6.00-tól 15.00-ig működik, ebédidő 12.00-től 14.20-ig tart. Az ebéd lejelentését naponta 8.00-ig lehet megtenni.

 

Csengetési rend Szünetek

0. óra 7.40 – 8.20 10 perc

1. óra 8.30 – 9.15 5 perc

2. óra 9.20 – 10.05 20 perc nagyszünet

3. óra 10.25 – 11.10 5 perc

4. óra 11.15 – 12.00 10 perc

5. óra 12.10 – 12.55 10 perc

6. óra 13.05 – 13.50 30 ebédszünet

7. óra 14.20 – 15.00 10 perc

8. óra 15.10 – 15.50 10 perc

9. óra 16.00 – 16.40

 

 1. A tanulók jogai

 

1. A tanulóknak joguk van:

   • hogy ingyenes, anyanyelvükön történő, képességeiknek, érdeklődésüknek, adottságaiknak megfelelő oktatásban és nevelésben részesüljenek, és abban aktívan részt vegyenek,
   • igénybe venni az iskola létesítményeit,
   • hogy emberi méltóságukat tiszteletben tartsák,
   • a választható tantárgyak közül megválasztani azokat, amelyeket tanulni kívánnak.

2. Ismerjék a tanulmányi munkájuk, magatartásuk elbírálásának kritériumait, érdemjegyei- ket.

3. Egy nap a tanulók max. 2 témazáró felmérőt (amennyiben a kidolgozása 25 percnél hosszabb időt vesz igénybe) vagy dolgozatot írhatnak. A felmérő és a dolgozat időpontjáról legalább egy héttel előbb értesüljenek.

4. Jogukban áll a tanév elején meghirdetett szakkörökre jelentkezni és azok munkájában részt venni.

5. Bekapcsolódhatnak a tanévben meghirdetett tanulmányi versenyekbe, vetélkedőkbe, pályázatokba. A versenyt követő tanítási napon nem kérhető számon rajtuk az előző napi tananyag, ill. nem írhatnak felmérőt. Ez a jog vonatkozik az élsportolókra, valamint művészi tevékenységet folytatókra, akik versenyen vagy fellépésen vettek részt.

6. A tanulók kérhetik, hogy tanulmányaikat magántanulóként, ill. külföldön folytathassák. Kérelmüket az iskola igazgatójához írásban kell benyújtani az indoklással.

7. A tanulók kérelmükre – a jogszabályban meghatározott eljárás szerint – független vizsgabizottság előtt adhatnak számot tudásukról.

8. Kérhetik a tornaórák alóli felmentést (orvosi szakvélemény szükséges). A torna alól felmentett gimnazisták számára kötelező valamelyik félév végén egy szakdolgozat (min. 3 A/4-es oldal) elkészítése, ugyanakkor a tornaórai részvétel is kötelező (Téma pl.: Iskolánk / egy évfolyam/ egy osztály diákjainak étkezési szokásai).

9. A tanulók bármilyen, személyüket vagy az iskolai életet érintő ügyben információt kérhetnek és véleményt nyilváníthatnak (az emberi méltóság tiszteletben tartásával) a szaktanár, osztályfőnök, igazgatóhelyettesek, igazgató és a diákönkormányzat megkeresésével. Kérdéseikre a tanulók legkésőbb 30 napon belül választ kapnak.

10. Jogszabályokban meghatározott módon részesülhetnek a szociális juttatásokban (állami, ill. alapítványi).

11. Igénybe vehetik az iskolai étkeztetést.

12. Használhatják az iskolai könyvtárat az alábbi szabályzatnak megfelelően:

   • A könyvtár nyitvatartási rendje minden tanévben a könyvtárosok órarendje szerint módosul.
   • A könyvtárból egyszerre 4 darab könyv kölcsönözhető.
   • A könyvek kölcsönzési ideje maximum 3 hónap.
   • A könyv megrongálása esetén a kölcsönző 2 euró büntetést köteles fizetni. Súlyosabb rongálás esetén a kölcsönző állja a könyv rendbehozatalának költségeit.
   • A könyv elveszítése esetén a kölcsönző köteles beszerezni ugyanazt a könyvet, amennyiben ez nem lehetséges, megtéríti a könyv értékét (az éppen aktuális árak érvényesek).
   • A tanuló csak akkor kaphatja meg iskolazáró bizonyítványát, amennyiben minden nála lévő könyvet visszaszolgáltatott.

13. A tanuló dicséretben, jutalomban részesülhet kiváló tanulmányi eredményeiért, versenyeken való sikeres szerepléseiért, a közösségért végzett munkájáért stb.

14. A tanulók kérhetik átvételüket más iskolába.

IV. A tanulók kötelességei és általános tilalmak

1. A tanulók tegyenek eleget – rendszeres munkával és fegyelmezett magatartással, képességeiknek megfelelően – tanulmányi kötelezettségeiknek.

2. Tilos a megalázás, a fizikai bántalmazás, zsarolás! Tartsák tiszteletben tanulótársaik méltóságát kortól függetlenül! Be nem tartása esetén csökkentett magaviseleti jegy jár.

3. Ismerjék és tartsák be a Házirendben foglaltakat.

4. Az iskola területén bárkiről v. bármilyen tanóráról, rendezvényről hang- vagy képfelvétel készítése engedély nélkül – a személyiségi jogok védelme érdekében – szigorúan tilos! Be nem tartása esetén csökkentett magaviseleti jegy jár.

5. Mobiltelefont, tabeletet és játékkonzolt az alapiskola alsó tagozatosai számára az intézmény területére behozni tilos!

6. Tilos a mobiltelefon és egyéb szórakoztató elektronikai eszköz használata a tanítási órákon, segédeszközként sem használható! Az órákon ezeket az eszközöket kikapcsolt állapotban, elzárva kell tartani! Megszegése esetén a tanárnak jogában áll elvenni a készüléket. A szabály háromszori megszegése osztályfőnöki megrovást von maga után.

7. 10 perccel a tanítás megkezdése előtt tartózkodjanak az iskolában. A tanítási órákon pontosan jelenjenek meg.

8. A tanítási órára belépő, ill. azt elhagyó tanárt állva fogadják.

9. A tanítás ideje alatt a tantermet csak a tanár engedélyével hagyhatják el.

10. A szaktantermekbe csak a tanár kíséretében mehetnek be.

11. A tanítási órákra biztosítsák a szükséges taneszközöket, felszereléseket (tankönyv, füzet, íróeszköz, ellenőrző könyv stb.). Az utolsó tanítási óra befejeztével, a padot üresen hagyják.

12. Ha a tanuló nem készült a tanítási órára vagy nem írta le a házi feladatát, az óra elején jelenti azt a tanárnak. Az óra közbeni jelentést nem köteles a tanár elfogadni.

13. Óvják, védjék a rájuk bízott eszközöket, az iskola felszerelését, berendezését. Gondatlan vagy szándékos károkozás esetén kötelesek megtéríteni a keletkezett kárt, valamint igazgatói megrovás jár.

14. A tankönyveket és a könyvtárból kölcsönzött könyveket a tanév végéig szolgáltassák vissza. Az elveszett tankönyvekért kötelesek darabonként 5 eurót fizetni.

15. Tetteikkel ne veszélyeztessék sem maguk, sem társaik épségét, egészségét. Be nem tartása esetén igazgatói megrovás jár.

16. Ne hozzanak magukkal értékes tárgyakat (arany ékszer…) és nagyobb összegű pénzt. Ezekért az iskola nem vállal felelősséget!

17. Az iskolán kívül is elvárt a fegyelmezett magatartás. A nyilvános helyen való felügyelet nélküli tartózkodás a tanév idején a következő időpontokig ajánlott:

Alapiskola: nyári időszakban 22.00-ig, téli időszakban 21.00-ig. Gimnázium – 18 éves korig: nyári időszakban 23.00-ig, téli időszakban 22.00-ig.

Az iskola hírnevének, jó nevének csorbítása esetén a diákok iskolán kívüli fegyelmi vétségére úgy tekintünk, mintha a tanítás idején történt volna.

18. Köszönjenek a napszaknak megfelelően az iskola minden alkalmazottjának.

19. A tanulók kötelessége az iskolában tiszta, ápolt, kulturált külsővel, a helyhez, alkalomhoz illő, időjárásnak megfelelő öltözékben megjelenni.

20. A tanulók kötelessége iskolai ünnepélyen (tanévnyitó, tanévzáró, ballagás…) ünnepi öltözékben megjelenni (sötét nadrág, nem farmer! – szoknya, fehér ing – blúz).

21. Kötelesek betartani az ügyeletes tanár utasításait. Be nem tartása esetén osztályfőnöki megrovás jár.

22. A tanári szobába csak indokolt esetben vagy hívásra mehetnek. Be nem tartása esetén osztályfőnöki figyelmeztetés jár.

23. Tartózkodjanak a tanítási óra alatti étkezéstől, rágógumizástól. Be nem tartása esetén osztályfőnöki figyelmeztetés jár.

24. Minden olyan rendezvényen kötelesek részt venni, amely tanítási időben szervezett. Ezeken kötelesek fegyelmezetten, kulturáltan viselkedni. Be nem tartása esetén igazolatlan órák, ill. osztályfőnöki megrovás jár.

25. A váltócipő használata szeptembertől júniusig kötelező. Be nem tartása esetén osztályfőnöki megrovás jár.

26. Tilos az iskola egész területén és környékén a dohányzás, alkohol és kábítószer használata/fogyasztása, kártyázás és egyéb szerencsejátékok! Vonatkozik ez a tilalom minden iskolai rendezvényre (avatás, diákbál, sítanfolyam stb.). Ezen pont megszegése esetén a tanulónak csökkentett magaviseleti jegy jár.

27. A számítástechnikai szaktantermekben a szaktanárok által kidolgozott és a termekben kifüggesztett ún. Netikettbe foglalt jogok és kötelességek érvényesek az iskolai hálózat használóira.

28. A gimnáziumi osztályokban a laptop használata a tanulók számára a tanítási órákon csupán a tananyag rögzítésére engedélyezett. Egyéb célra történő használat esetén a tanárnak joga van kikapcsoltatni a számítógépet.

29. Tilos a gimnazistáknak a tanítási órák alatt időszaki munkát vállalni!

30. Tilos a 18. évüket be nem töltött tanulóink számára a munkanapokon (hétfőtől csütörtökig), nem iskolánk, hanem más, magyar/szlovák egyetemista és főiskolás diákok által szervezett szórakoztató/táncos-zenés rendezvényeken (pl. magyar buli) való részvétel a fővárosban vagy vidéken. Ezen pont megszegése esetén a tanulónak csökkentett magaviseleti jegy jár. A 18 évesnél idősebb tanulók számára sem javasolt ez a szórakozási mód a hét munkanapjain.

V. A hetesek feladatai

1. A reggeli tanítás, ill. órák előtt krétát, szivacsot készítenek.

2. A táblát rendbe teszik minden óra után.

3. A létszámot ellenőrzik.

4. Ügyelnek a katedra és a tanári szék tisztaságára.

5. Ha a tanár az órára 10 perc eltelte után nem érkezik meg, jelentik azt az igazgatóhelyetteseknek.

6. Jelentenek az órákon.

7. A tanár utasítása alapján a szükséges taneszközöket (pl. térkép) az osztályba hozzák, majd az óra után a megjelölt helyre viszik.

8. Osztott órákon biztosítják, hogy a másik tanárhoz is eljusson az osztálykönyv, valamint a tanítás ideje alatt felelnek az osztálykönyvért.

VI. Fegyelmező intézkedések

1. Az a tanuló, aki a házirenddel kapcsolatos kötelezettségeit szándékosan megszegi,

fegyelmező intézkedésben részesül.

2. Fegyelmező intézkedések:

szóbeli – figyelmeztetések (az óraadó tanár, valamint az osztályfőnök adja)

írásbeli – megrovások:

o osztályfőnöki figyelmeztetés

o osztályfőnöki megrovás

o igazgatói figyelmeztetés

o igazgatói megrovás

fegyelmi határozatok (bekerülnek a tanuló törzslapjába, meghozatalukról a pedagógiai tanács dönt, ill. a szülőt is írásban értesíti az osztályfőnök):

o megrovás

o magaviseleti jegy lerontása

o feltételes kizárás

o iskolából való kizárás (nem tanköteles tanuló esetén)

 

Minden 2., azonos, írásban történt fegyelmező intézkedés után a soron következő jár (pl. két osztályfőnöki figyelmeztetés után a 3. már osztályfőnöki megrovás).

VII. Távolmaradás igazolása, igazolatlan hiányzás

1. Előre nem látható események kivételével a tanuló csak előzetes engedéllyel maradhat távol a foglalkozásoktól, iskolai rendezvényektől. Az 5 munkanapot elérő távolmaradást az igazgató, az ennél rövidebb távollétet az osztályfőnök engedélyezi egy félévben.

2. Betegség vagy más előre nem látható akadály miatti távolmaradást a szülő a hiányzás első napján telefonon, személyesen vagy elektronikus postai úton jelezze az osztályfőnöknek.

3. A betegségből adódó mulasztást követően az orvosi igazolást az osztályfőnöknek kell bemutatni. A szülő a félév során összesen legfeljebb öt alkalommal– ezen belül legfeljebb három összefüggő napot – igazolhat. Az igazolást mindkét esetben a hiányzást követő napon, de legkésőbb a következő osztályfőnöki órán kell az osztályfőnöknek átadni.

4. A mulasztó tanuló köteles hiányait pótolni és a pótlásról a szaktanár kívánsága szerint, a tanulóval egyeztetett időpontban számot adni.

5. Az iskola bármely gimnáziumi osztályát látogató tanulónak az I. félévben (szeptembertől a téli szünet kezdetéig) az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 70 órát, a tanuló 2019. január 2. hetében minden tantárgyból (kivételt a nevelési tárgyak képeznek) írásbeli vizsgát tesz a félév anyagából. Az elért jegy beszámít az átlagba, ill. aki nem éri el a 30 %-os eredményességet tantárgyanként, egy jeggyel rosszabb osztályzatot kap az adott tantárgyból a bizonyítványban. December 3. hetében az osztályfőnökétől átveszi a meghívót a vizsgára. A vizsgáztatás 3 napig tart: első nap a nyelvekből, második nap matematikából, fizikából, informatikából és kémiából, a harmadik nap történelemből, biológiából, földrajzból, ill. a szemináriumokból. A vizsga keddtől csütörtökig tart, naponta 8.30-10.05 óra között.

6. Az iskola I-III. gimnáziumi osztályát látogató tanulónak a II. félévben (a félévi konferenciától május végéig számítva) az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja a 70 órát, a tanuló 2019. június 2. hetében minden tantárgyból (kivételt a nevelési tárgyak képeznek) írásbeli vizsgát tesz a félév anyagából. Az elért jegy beszámít az átlagba, ill. aki nem éri el a 30 %-os eredményességet tantárgyanként, egy jeggyel rosszabb osztályzatot kap az adott tantárgyból a bizonyítványban. Június 1. hetében az osztályfőnökétől átveszi a meghívót a vizsgára. A vizsgáztatás 3 napig tart: első nap a nyelvekből, második nap matematikából, fizikából, informatikából és kémiából, a harmadik nap történelemből, biológiából, földrajzból, ill. a szemináriumokból. A vizsga keddtől csütörtökig tart, naponta 8.30-10.05 óra között.

7. A gimnázium 4. évfolyama tanulójának a II. félévben (a félévi konferenciától április végéig) az igazolt és igazolatlan mulasztása együttesen meghaladja az 50 órát, a tanuló 2019. május 1. hetében az érettségi tantárgyakból írásbeli vizsgát tesz a félév anyagából. Az elért jegy beszámít az átlagba, ill. aki nem éri el a 30 %-os eredményességet tantárgyanként, egy jeggyel rosszabb osztályzatot kap az adott tantárgyból a bizonyítványban. Április végén az osztályfőnökétől átveszi a meghívót a vizsgára.

Az a tanuló, akinek az I. félév hiányzása december végéig eléri a 65 órát, vizsgázni nem fog, viszont a januári hiányzása beszámítódik a következő félév hiányzásai közé. Ugyanez vonatkozik a II. félévre is, tehát a júniusi hiányzás beszámítódik a következő tanév hiányzásai közé.

Az 5., 6. és 7. pont alól csupán az élsportolók jelentenek kivételt.

8. Iskolán kívüli tanfolyamokon – gépjárművezetői, zeneiskola, rajziskola, sportedzések stb. – való részvétel nem zavarhatja az 1-6. tanítási órát. Indokolt esetben a diákok írásban kérhetik az igazgatóságot, hogy e szabálypont alól őket felmentse.

9. Nem minősül hiányzásnak, ha a tanuló tanulmányi versenyen vesz részt, vagy más, az iskola érdekeit szolgáló okból van távol. Az ilyen távollét esetén a tanulót feltünteti a tanár a hiányzási rovatban, de óraszámait nem számítjuk be az összesítéskor.

10. A tanításmentes napokat (pl. az érettségi írásbelik ideje alatt) nem igazolhatja szülő, csupán orvosi igazolás fogadható el.

11. Az iskola végzősei – kilencedikesek és a negyedikes gimnazisták – a tanév folyamán max. 2 középiskola v. egyetem nyílt napján vehetnek részt, és ezt csupán az oktatási intézmény által kiállított nyomtatvánnyal igazolhatják.

12. A késések igazolása a hiányzásokéval egyezik meg. Ha a tanuló a tanóra kezdetére nem érkezik meg, késik. A 20 perc fölötti késés hiányzott órának számít. A késéseket az osztálykönyvbe kell bejegyezni. 3 késésért egy igazolatlan óra jár. A késéseket igazolni kizárólag orvosi, ill. az autóbuszvállalat által kiállított igazolással lehet.

13. A tanköteles tanuló első igazolatlan mulasztásáról, a nem tanköteles diák esetében 3 igazolatlan óra után az osztályfőnök értesíti a szülőt.

14. Az igazolatlan órák következményei:

1-5 óra – osztályfőnöki figyelmeztetés

6-14 óra – igazgatói figyelmeztetés. Magatartási jegye egy fokozattal romlik: 2

15-29 óra – igazgatói megrovás. Magatartási jegye két fokozattal romlik: 3

30 óra felett – azonnali kizárást von maga után a nem tanköteles diákoknál, a tanköteles diák magatartási jegye 3 fokozattal romlik: 4

 

VIII. A pedagógusok jogai és kötelességei

1. A pedagógusokat megilleti a jog:

   • személyüket megbecsüljék, emberi méltóságukat és személyiségi jogaikat tiszteletben tartsák,
   • irányítsák és értékeljék a tanulók munkáját,
   • minősítsék a tanulók teljesítményét,
   • hozzájussanak a szükséges ismeretekhez,
   • a nevelőtestület tagjaiként részt vegyenek az iskola pedagógiai programjának tervezésében és értékelésében,
   • figyelmeztetni az osztályfőnököket, ha a diák megszegte a Házirendbe foglalt szabályokat, s megtenni az elkövetett kihágásnak megfelelő intézkedéseket,
   • az iskolatanács tanári képviselők megválasztásában mint választó és mint megválasztható személy
   • a magánélet védelme.

 

2. Az osztályfőnök dönt:

   • a mulasztott órák igazolt, ill. igazolatlan voltáról,
   • max. 4 napra felmentheti a tanulót a tanítási órák alól,
   • az ülésrendről, és megköveteli annak betartását,
   • az év végi kirándulás esetleges megvalósulásáról.

3. A pedagógusok kötelességei:

   • gondoskodnak a tanulók testi épségének megóvásáról, erkölcsi védelmükről, személyiségük fejlődéséről,
   • gondoskodnak saját szakmai, pedagógiai és személyiségük fejlődéséről,
   • nem dönthetnek önkényesen a tanítási órák hosszának növeléséről vagy csökkentéséről,
   • a többi kollégával egyeztetnek a felmérők napi számát illetően, vagyis egy nap a diák kettőnél több felmérőt, mely 25 percnél több időt igénybe, nem írathat,
   • az órák közti szünetekben a felügyeletet ellátó pedagógusok védelmet és segítséget nyújtanak a tanulóknak,
   • a tanulókat folyamatosan tájékoztatják tanulmányi eredményeikről, vagyis a felmérőket, dolgozatokat max. 2 héten belül kijavítják, ill. az internetes ellenőrzőbe az adott jegyeket/pontokat 2 héten belül beírják,
   • a szülőket folyamatosan tájékoztatják a tanulók magatartásával kapcsolatos intézkedésekről, valamint érdemjegyeikről. Kéthetente egyszer beírják az érdemjegyeket, a gimnáziumban a pontokat is az internetes ellenőrzőbe.

A pedagógusok további jogait és kötelességeit a Munkatörvénykönyv állami alkalmazottakra vonatkozó jogszabályai tartalmazzák.

IX. A szülők jogai és kötelességei

1. A szülőknek joguk van:

   • gyermekük taníttatására fajra, nemre, vallásra való tekintet nélkül,
   • az oktatási-nevelési intézmény szavad megválasztására,
   • a sajátos nevelési igényű gyermek integrálására, vagyis egyéni bánásmódra az oktatásban és nevelésben, a kötelező iskolalátogatás egy tanévnyi halasztására pszichológiai szakvélemény alapján,
   • kérvényezni gyermekük számára a komisszionális vizsgát, amennyiben kételyei merülnek fel az osztályzással kapcsoltban,
   • jelen lenni gyermekük komisszionális vizsgáján az iskola igazgatójával történt előzetes egyeztetést követően,
   • gyermekük fejlődéséről, magatartásáról, tanulmányi előmeneteléről rendszeres és érdemi tájékoztatást, neveléséhez tanácsokat, segítséget kapni
   • véleményt nyilvánítani az iskolatanács tagjain keresztül az iskola oktatási programjával kapcsolatban,
   • igényelni gyermekük iskolalátogatásáról igazolást, ebédjegyet, az elveszett bizonyítvány másolatának kiállítását stb.

2. A szülők kötelesek:

   • iskolaköteles gyermeküket beíratni az iskolába, és gondoskodni arról, hogy gyermekük rendszeresen és pontosan látogassa azt,
   • gondoskodni gyermekük testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődéséhez szükséges feltételekről,
   • értesíteni gyermekük osztályfőnökét a hiányzás okáról, majd a mulasztott óráikat időben igazolni, ill. az orvosi igazolást felmutatni,
   • bebiztosítani gyermekük számára a szükséges taneszközöket (toll, ceruza, váltócipő stb.)
   • részt venni a szülői értekezleteken, ill. rendszeres kapcsolatot tartani a gyermekükkel foglalkozó pedagógusokkal, és részükre a szükséges tájékoztatást megadni,
   • odafigyelni gyermekük külsejére és öltözékére,
   • megtéríteni a kárt, amit gyermekük szándékosan okozott az iskola területén
   • amennyiben gyermeküket beíratták a napközi otthonba, kötelesek megfizetni annak díját,
   • értesíteni az osztályfőnököt gyermekük egészségügyi állapotában történt komoly változásokról,
   • tiszteletben tartani az iskola pedagógusai és alkalmazottai emberi méltóságát és jogait.

X. A napközi otthon

1. A napközi otthonba a tanévkezdéskor, szeptember 15-ig lehet jelentkezni a napközis nevelőknél. Indokolt esetben a szülő tanév közben is kérheti gyermeke napközi otthoni elhelyezését.

2. A napközi otthont az 1-6. osztály tanulói látogathatják.

3. A napközis nevelő átveszi a tanítást befejező pedagógustól a csoportot. A foglalkozások a tanítási órák befejezésétől 18.00-ig tartanak.

4. A napköziből a szülők kívánsága szerinti időpontban mehetnek haza a tanulók, amit tanév elején írásban kell jelezni.

5. A gyerekek az udvaron csak nevelői felügyelettel tartózkodhatnak. Felügyelet nélkül a tanulók a tanteremben sem maradhatnak.

6. A napközi otthon térítési díja: 15 euró / hónap. Két hónap térítési díját egyszerre kell befizetni a hónap 10. napjáig a nevelőnőnél.

XI. Záradék

A Házirend nyilvános: az iskola honlapján – www.mtag.sk, valamint a tantermekben bárki számára hozzáférhető. A tanév elején az osztályfőnökök gondoskodnak arról, hogy a tanulókkal és a szülőkkel is megismertessék azt.

A Házirend a kihirdetést követő hét első munkanapján lép életbe és a tanév utolsó napjáig van hatályban. A Házirend minden évben felülvizsgálatra, ill. szükség esetén módosításra kerül.

Ez a Házirend a nevelőtestület, a szülői tanács, az iskolatanács és a diákönkormányzat jóváhagyásával 2018. szeptember 10-én lépett életbe.

A rovat cikkei

Ezt olvasta már?
Bezárás
Back to top button