Vnútorný poriadok školy 2023/2023

 VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY

Základná škola a Gymnázium s VJM, Dunajská 13, Bratislava

Školský rok 2023/2024

 

Úvod

 

Škola je naším spoločným domovom. Všetci by sme sa v ňom chceli cítiť dobre. Na vytvorenie dobrej atmosféry a pre úspešnú prácu potrebujeme poriadok a disciplínu. Tento Vnútorný poriadok školy slúži ako ústava našej školy. Sú v ňom obsiahnuté práva a povinnosti, resp. organizácia pracovného dňa. Jeho dodržiavanie patrí k právam a povinnostiam každého žiaka a zamestnanca našej školy. Predpisy a pravidlá sa vzťahujú tak na prácu a život v objekte školy, ako aj na aktivity  mimo vyučovania.

Vnútorný poriadok bol zostavený na základe Ústavy SR, Zákona č. 245/2008 Zb. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), Deklarácie práv dieťaťa a Listiny základných práv a slobôd vo vzťahu k žiakom, učiteľom i ostatným zamestnancom školy.

 

I.                Organizácia vyučovania

 

 1. Budova školy je otvorená v pracovných dňoch od 7.00 do 17.00 hodiny.
 2. Vyučovacie hodiny trvajú 45 minút, 0. hodina a hodiny po 6. vyučovacej hodine 40 minút.
 3. Vyučovanie prebieha podľa rozvrhu hodín, ktorý schválilo vedenie školy. Každý žiak a pedagóg je povinný rešpektovať rozvrh hodín.
 4. Každá trieda má pridelenú šatňu. Za poriadok v nej zodpovedajú žiaci a ich triedny učiteľ. Žiaci majú opustiť priestor školy do 30 minút po ukončení poslednej hodiny. V prípade, že rodič nevie vyzdvihnúť svoje dieťa, písomne môže požiadať školu, aby sa jeho dieťa mohlo pripravovať na vyučovanie v triede. Za bezpečnosť žiaka v tomto prípade zodpovedá rodič/zákonný zástupca.
 5. Žiaci si môžu vybavovať svoje administratívne záležitosti (napr. potvrdenia, žiadosti) na sekretariáte počas úradných hodín, resp. cez školský informačný systém EduPage.
 6. Školská jedáleň funguje denne od 6.00 do 15.00. Obed sa vydáva v čase od 11.45 do 14.15. Objednanie, resp. odhlásenie obeda je potrebné vykonať predchádzajúci deň do 14.00 hod. Odhlásenie obeda je možné vykonať telefonicky, pomocou aplikácie alebo cez terminál. Na dni riaditeľského voľna a na dni, keď nie je školské vyučovanie odhlási žiakov z obeda vedenie školy. Žiakov, ktorí sú na predmetových súťažiach alebo na školskom výlete, odhlási

z obeda týždeň vopred pedagóg organizujúci školskú akciu.

 

Rozvrh zvonenia                                                      Prestávky

 

 1. hodina 7.30 – 8.10          5 minút
 2. hodina 8.15 – 9.00          5 minút
 3. hodina 9.05 – 9.50          20 minút-  veľká prestávka
 4. hodina 10.10 – 10.55      5 minút
 5. hodina 11.00 – 11.45      20 minút
 6. hodina 12.05 – 12.50      10 minút
 7. hodina 13.00 – 13.45      30 minút-  obedňajšia prestávka
 8. hodina 14.15 – 14.55      5 minút
 9. hodina 15.00 – 15.40

                     

II.              Práva žiakov

 

 1. Žiaci majú právo:
  • na bezplatné vzdelanie a výchovu v materinskom jazyku, na individuálny prístup rešpektujúci ich schopnosti a možnosti, nadanie a zdravotný stav,

                  –     na úctu k svojej osobe,

 • na slobodnú voľbu voliteľných a nepovinných predmetov,
 • na využitie priestorov školy.
 1. Majú právo poznať kritériá hodnotenia a klasifikácie v predmetoch a správaní.
 2. Môžu písať v jeden deň max. 2 písomné práce z tematického celku, ak trvajú viac ako 25 minút. Žiaci majú byť oboznámení o termíne takýchto písomných prác aspoň týždeň dopredu.
 3. Majú právo pracovať v záujmových krúžkoch, ktoré sa vyhlasujú na začiatku školského roka.
 4. Môžu sa zapojiť do súťaží a konkurzov.
 • Deň pred celoštátnym alebo medzinárodným kolom súťaže, je žiak uvoľnený z vyučovania a na súťaž sa pripravuje v škole. Zoznam pripravujúcich sa žiakov umiestni v ten deň na výveske v zborovni vyučujúci, ktorý žiakov na súťaž pripravuje.
 • Deň po súťaži nemajú byť súťažiaci skúšaní z učiva predchádzajúceho dňa, taktiež nepíšu písomnú prácu. Toto právo sa vzťahuje aj na vrcholových športovcov a tých žiakov, ktorí sa aktívne zapájajú do umeleckej činnosti a boli na súťaži alebo na vystúpení.
 1. Majú právo požiadať riaditeľa školy o štúdium podľa individuálneho študijného plánu i o umožnenie štúdia v zahraničí. Svoju písomnú žiadosť predložia riaditeľovi školy spolu s odôvodnením.
 2. Ak má žiak pochybnosti o správnosti hodnotenia na konci 1. alebo 2. polroka, má právo podľa príslušného právneho predpisu na komisionálne preskúšanie.
 3. Žiak má právo na základe odborného vyjadrenia lekára požiadať riaditeľa školy o oslobodenie od vyučovania telesnej výchovy. Oslobodení žiaci majú vypracovať na konci I. alebo II. polroka domácu písomnú prácu v rozsahu minimálne 3 strán (formát A4). Tému určí telocvikár. Žiak oslobodený od TV však musí byť prítomný na hodine.
 4. Majú právo požiadať o informáciu alebo prezentovať svoje pripomienky a námety o veciach týkajúcich sa ich osoby alebo života v škole svojim pedagógom, triednym učiteľom, riaditeľovi, zástupcom riaditeľa alebo členom študentského parlamentu v duchu zásad humanity a tolerancie. Do 30 dní majú dostať odpoveď na svoje pripomienky.
 5. Majú nárok na sociálne štipendiá (štátne alebo od nadácie) podľa platných predpisov.
 6. Majú právo stravovať sa v školskej jedálni.
 7. Majú právo využívať služby školskej knižnice, ak dodržiavajú nasledovné predpisy:
  • Otvárací čas knižnice je prispôsobený rozvrhu hodín knihovníka.
  • Naraz je možné vypožičať si max. 4 knihy.
  • Výpožičná lehota je maximálne na tri mesiace.
  • Za poškodenú knihu sa platí pokuta 5 eur. Pri vážnejšom poškodení sa zaplatí celá suma potrebná na obnovu požičanej knihy. Pri strate knihy je potrebné zaobstarať náhradu, alebo zaplatiť aktuálnu cenu knihy.
  • Žiak iba vtedy dostane vysvedčenie na konci školského roka, ak všetky vypožičané knihy vrátil.
 1. Môžu dostať pochvalu alebo odmenu za výborný prospech, za úspešnú reprezentáciu školy, za prácu vykonanú pre kolektív atď.
 2. Majú právo na prestup do inej školy.

 

     III.           Povinnosti žiakov a zákazy

 

 1. Žiaci sa majú oboznámiť s vnútorným poriadkom školy a podľa neho sa riadiť.
 2. Žiaci sa majú riadiť podľa aktuálnych prevádzkových podmienok škôl počas trvania pandémie COVID-19.
 3. Žiaci si majú osvojiť vedomosti a zručnosti zodpovedajúce ich schopnostiam a získať návyky poskytované školou systematickou prácou a disciplinovaným chovaním.
 4. Každý žiak má právo na úctu k svojej osobe. Preto je prísne zakázané ponižovanie, vyvíjanie slovného alebo fyzického násilia, osočovanie, šírenie nepravdivých tvrdení, alebo vystavenie spolužiaka akémukoľvek psychickému nátlaku tak v škole, ako aj vo virtuálnom prostredí. Porušenie sa trestá znížením známky zo správania.
 5. V záujme ochrany osobných práv je prísne zakázané bez súhlasu žiaka alebo zamestnanca školy robiť akékoľvek zvukové nahrávky, fotografie alebo videozáznamy v priestoroch školy, na vyučovacích hodinách alebo na iných podujatiach školy. Porušenie sa trestá znížením známky zo správania.
 6. Je zakázané zneužívať, teda bez povolenia upravovať, doplniť dehonestujúcim obsahom zvukové záznamy, fotografie, videozáznamy vytvorené o žiakoch a zamestnancoch školy a tieto ďalej rozširovať. Porušenie sa trestá znížením známky zo správania, resp. osobu, ktorá porušila tento zákaz a má viac ako 14 rokov môže dotknutá osoba alebo škola v zmysle príslušného paragrafu Trestného zákonníka č. 18/2018 zažalovať.
 1. Žiakom prvého stupňa ZŠ je zakázané nosiť do školy tablet alebo hraciu konzolu. Ak si so súhlasom rodiča prinesú do školy mobilný telefón, odovzdajú ho pred začatím vyučovania triednemu učiteľovi. Vo výnimočných prípadoch môže rodič prostredníctvom tohto aparátu komunikovať so svojím dieťaťom. Na II. stupni ZŠ žiaci sú povinní odovzdať svoje mobilné telefóny svojim triednym učiteľom, na konci vyučovania si ich môžu vyzdvihnúť.

V triedach gymnázia je povolené používanie tabletu a notebooku na vyučovaní len na zaznamenanie preberaného učiva. V iných prípadoch má vyučujúci právo dať príkaz na vypnutie týchto prostriedkov.

 1. Mobilné telefóny je možne používať na vyučovacích hodinách len so súhlasom vyučujúceho na získavanie informácií na internete pre potreby vyučovacej hodiny. Ak vyučujúci nedá povolenie na ich používanie, mobilné telefóny a iné elektronické zariadenia sú vypnuté a uložené na vyhradenom mieste. Nemôžu byť na lavici! Pri porušení predpisu má vyučujúci právo vziať žiakovi prístroj. Ak sa tento zákaz trikrát poruší, žiak dostane pokarhanie od triedneho učiteľa.
 2. Vyučujúci má právo v určitých situáciách (skúšanie, písanie písomných prác) pozbierať na začiatku vyučovania mobilné telefóny, tablety a iné digitálne prostriedky a vrátiť ich až na konci vyučovania
 3. Žiaci prichádzajú na vyučovanie a na všetky školské podujatia včas. Najmenej 10 minút pred začiatkom vyučovania už sú prítomní v škole.
 4. Žiaci zdravia vyučujúceho na začiatku a na konci hodiny tak, že vstanú.
 5. Žiaci bez súhlasu učiteľa nemôžu opustiť triedu počas vyučovacej hodiny.
 6. Vstup do odborných učební je dovolený žiakom len v sprievode príslušného vyučujúceho.
 7. Žiaci prichádzajú na vyučovanie so všetkými učebnými a školskými potrebami, ktoré podľa rozvrhu hodín potrebujú na vyučovanie (učebnica, zošit, písacie potreby, žiacka knižka atď.) Po skončení vyučovania urobia poriadok na svojom mieste: vyložia stoličku na lavicu, odpad zahodia do smetného koša, nenechávajú nič v laviciach.
 8. Ak sa žiak na vyučovanie nepripravil alebo nemá domácu úlohu, ospravedlní sa pred začiatkom hodiny a uvedie dôvod nepripravenosti. Ospravedlnenie počas hodiny vyučujúci nemusí akceptovať.
 9. Žiaci majú šetriť školské zariadenia a chrániť ich pred poškodením. V prípade poškodenia, hradí žiak vzniknutú škodu a uloží sa mu pokarhanie riaditeľom.
 10. Učebnice a knihy vypožičané zo školskej knižnice sú žiaci povinní vrátiť. V prípade straty učebnice, žiaci na konci školského roka zaplatia 10 eur.
 11. Konajú tak, aby neohrozovali svoje zdravie a bezpečnosť, ako ani zdravie a bezpečnosť iných. Porušenie sa trestá riaditeľským pokarhaním. Úmyselné ohrozenie a spôsobenie veľkej škody bude mať za následok zníženie známky zo správania.
 12. Žiakom sa neodporúča nosiť do školy cenné predmety (väčšie finančné čiastky, šperky atď.). V prípade ich straty škola za vzniknutú škodu nezodpovedá.
 13. Žiaci sa majú správať tak, aby robili česť škole i sebe. Sú zodpovední za svoje správanie aj mimo školy. Za nevhodné a nepremyslené správanie nesú následky tak ako v čase školského vyučovania.

Škola odporúča dodržiavať:

 • žiaci ZŠ by sa mali zdržiavať na verejnom priestranstve bez prítomnosti rodičov či učiteľov v letnom čase do 22.00, v zimnom čase do 21.00,
 • gymnazisti mladší ako 18 rokov v letnom čase do 23.00, v zimnom čase do 22.00.
 1. Žiaci zdravia všetkých zamestnancov školy.
 1. Povinnosťou žiakov je prísť do školy, na školskú slávnosť alebo podujatie s čistým, pestovaným zovňajškom a vhodne upravení a oblečení vzhľadom na miesto konania, príležitosť a poveternostné podmienky. Oblečenie musí vyhovovať všetkým hygienickým, estetickým, pracovným a kultúrnym požiadavkám.
 1. Majú dodržiavať pokyny učiteľa vykonávajúceho dozor. Porušenie sa trestá pokarhaním triednym učiteľom.
 2. Do zborovne môžu vstúpiť iba v odôvodnených prípadoch alebo na prizvanie učiteľa.
 3. Je zakázané počas vyučovania jesť, žuť žuvačku. Porušenie sa trestá napomenutím triednym učiteľom.
 4. Žiaci sú povinní zúčastniť sa všetkých podujatí, programov, ktoré sú organizované školou počas vyučovania. Na týchto podujatiach sa správajú slušne a disciplinovane. Porušenie sa trestá neospravedlnenými hodinami, resp. pokarhaním triednym učiteľom.
 5. Žiaci sú povinní prezúvať sa do vhodných prezuviek počas celého školského roka. Porušenie sa trestá pokarhaním triednym učiteľom.
 6. V priestoroch školy a v okolí školy je zakázané fajčiť, užívať alkoholické nápoje, tabakové výrobky (napr. žuvací tabak) a drogy. Tento zákaz sa vzťahuje aj na všetky školské podujatia i mimo priestorov školy (napr. imatrikulácia, študentský ples, lyžiarsky výcvik atď.). Porušenie sa trestá znížením známky zo správania.
 • Koordinátor prevencie v spolupráci s triednymi učiteľmi zabezpečí počas školského roka pre žiakov školy preventívne programy a besedy ohľadom škodlivých vplyvov alkoholu, fajčenia a požitia drog a iných omamných látok. Cieľom besied je pomocou vzájomného dialógu sprostredkovať prehodnotenie názorov a postojov žiakov a poskytnúť dôležité informácie k danej problematike.
 1. Žiaci ZŠ nemajú konzumovať v škole energetické nápoje.
 2. V odborných učebniach informatiky majú žiaci dodržiavať pravidlá vypracované odbornými učiteľmi v tzv. Netikette, ktorý sa nachádza na výveskách týchto miestností.
 3. Gymnazistom je zakázané pracovať – zamestnať sa ako brigádnikom počas vyučovacích hodín. Z tohto dôvodu vymeškané hodiny sa považujú za neospravedlnené.
 4. Žiaci s individuálnym učebným plánom sú povinní počas celého polroka pravidelne konzultovať s vyučujúcimi jednotlivých predmetov.
 1. Žiaci nepoužívajú neslušné, vulgárne slová.
 2. Každý žiak dbá o čistotu a poriadok v triede, na chodbe, v sociálnych zariadeniach, vo vnútorných a vonkajších priestoroch školy.
 3. Žiaci počas vyučovania nesmú opustiť priestor školy, iba v prípade, že ich zákonný zástupca vopred písomne vyžiadal svoje dieťa. Žiaci nemôžu prijímať návštevy v škole.

 

 1. Povinnosti týždenníkov

 

 1. Ráno pred vyučovaním pripravia kriedu a špongiu.
 2. Po každej hodine alebo počas nej zotrú tabuľu.
 3. Kontrolujú počet žiakov v triede.
 4. Dbajú o čistotu katedry a stoličky učiteľa.
 5. Ak sa vyučujúci nedostaví do triedy 10 min. po zvonení, ohlásia jeho neprítomnosť v kancelárii zástupcov riaditeľa školy.
 6. Na ZŠ hlásia neprítomnosť žiakov na začiatku každej vyučovacej hodiny.
 7. Podľa pokynov vyučujúceho prinášajú a odnášajú učebné pomôcky.

 

      V.     Výchovné opatrenia

 

 1. Žiakom, ktorí vedome porušia predpisy školského poriadku možno uložiť výchovné

opatrenia.

 1. Opatrenia na posilnenie disciplíny:
 • ústne – napomenutia (dáva vyučujúci a  triedny učiteľ)
 • písomné napomenutie v elektronickej žiackej knižke
 • napomenutie triednym učiteľom po 3 poznámkach v elektronickej žiackej knižke,
 • pokarhanie triednym učiteľom po ďalších 3 poznámkach v elektronickej žiackej knižke, teda po 6,
 • napomenutie riaditeľom po ďalších 2 poznámkach v elektronickej žiackej knižke, teda po 8,
 • pokarhanie riaditeľom po ďalších 2 poznámkach v elektronickej žiackej knižke, teda po 10,
 • zhoršenie známky zo správania po 11 poznámkach
 • opatrenia, ktoré prerokováva a schvaľuje pedagogická rada, sú vedené v triednom výkaze/katalógovom liste žiaka. Triedny učiteľ o nich písomne informuje zákonných zástupcov žiaka:
 • pokarhanie
 • zníženie známky zo správania
 • podmienečné vylúčenie zo školy
 • vylúčenie zo školy (nevzťahuje sa na školopovinných žiakov)

V prípade

 • krádeže,
 • ohrozenia života a zdravia žiakov alebo zamestnancov školy,
 • zámerného zničenia školského majetku,
 • vlastnenia návykových látok

žiak automaticky dostane zníženú známku zo správania.

Tieto opatrenia sa vzťahujú na jeden polrok.

 

 1. Ospravedlnenie neúčasti v škole, neospravedlnené chýbanie

 

 1. Okrem nepredvídaných udalostí môže žiak vymeškať z vyučovania, školských a mimoškolských podujatí školy len s predchádzajúcim súhlasom školy. V kompetencii triedneho učiteľa je uvoľniť žiaka max. na dobu v trvaní 4 pracovných dní v priebehu polroka. Na dobu 5 a viac dní môže uvoľniť žiaka riaditeľ školy.
 2. V prípade choroby alebo inej nepredvídanej udalosti zákonný zástupca žiaka v prvý deň chýbania oznámi (telefonicky, osobne alebo elektronickou poštou) dôvod neprítomnosti triednemu učiteľovi.
 3. Po návrate na vyučovanie je žiak povinný bezodkladne predložiť triednemu učiteľovi hodnoverný doklad podpísaný lekárom, resp. zákonným zástupcom, najneskôr však do najbližšej triednickej hodiny. Zákonní zástupcovia môžu ospravedlniť neúčasť žiaka na vyučovaní písomne max. 5-krát v priebehu polroka.
 4. Žiak je povinný doučiť sa učivo prebraté počas jeho neprítomnosti. V termíne dohodnutom s vyučujúcim bude z učiva preskúšaný/testovaný.
 5. Ak žiak druhého stupňa ZŠ a gymnázia vymešká v prvom polroku (od 1. 9. do vianočných prázdnin) 30 % zo skutočného počtu odučených hodín v predmete, vyučujúci má právo navrhnúť žiaka na komisionálnu skúšku. Títo žiaci budú skúšaní z učiva prvého polroka v danom predmete druhý januárový týždeň 2024. Dosiahnutá známka sa započíta do priemeru žiaka, resp. ak žiak nedosiahne 30 % úspešnosť, dostane o stupeň zhoršenú známku v danom predmete. Tretí decembrový týždeň žiak prevezme pozvánku na skúšku od svojho triedneho učiteľa. Skúška trvá od utorka do štvrtka od 8.30 do 10.05 hod.
 6. Ak žiak druhého stupňa ZŠ a I. – III. ročníka gymnázia vymešká 30 % zo skutočného počtu odučených hodín v predmete  v druhom polroku školského roka (od januára do konca mája), vyučujúci má právo navrhnúť žiaka na komisionálnu skúšku. Títo žiaci budú skúšaní druhý júnový týždeň 2024 z učiva druhého polroka v danom predmete. Dosiahnutá známka sa započíta do priemeru žiaka, resp. ak žiak nedosiahol 30 % úspešnosť, dostane o stupeň horšiu známku z daného predmetu. Prvý júnový týždeň prevezme žiak od svojho triedneho učiteľa pozvánku na skúšku. Skúška trvá od utorka do štvrtka od 8.30 do 10.05 hod.
 7. Ak žiak IV. ročníka gymnázia vymešká 30 % zo skutočného počtu odučených hodín v predmete v druhom polroku školského roka (od januára do konca apríla), vyučujúci má právo navrhnúť žiaka na komisionálnu skúšku. Títo žiaci budú skúšaní týždeň pred slávnostnou rozlúčkou zo školou z polročného učiva v danom predmete. Dosiahnutá známka sa započíta do priemeru žiaka, resp. ak žiak nedosiahol 30 % úspešnosť, dostane o stupeň horšiu známku v danom  predmete.

Výnimku spod uvedeného v odsekoch 5, 6 a 7 tvoria vrcholoví športovci. Zároveň v odôvodnených prípadoch (napr. dlhší pobyt v nemocnici, dlhodobá rehabilitácia, krízový stav v rodine) triedny učiteľ po vzájomnej konzultácii s vyučujúcimi rozhodnú o tom, či žiak bude skúšaný, a to zo všetkých predmetov, alebo nebude skúšaný zo žiadneho predmetu.

 1. Žiaka
 • študujúceho podľa individuálneho učebného plánu vyučujúci zapíše do triednej knihy ako chýbajúceho, triedny učiteľ však jeho absenciu vynuluje.
 • nežiadajúceho o individuálny učebný plán, ktorý ale donesie ospravedlnenie od klubu alebo od svojho trénera o účasti na športovom alebo tanečnom tréningu, zapíšu vyučujúci do triednej knihy a tieto hodiny sa mu započítajú do polročnej absencie. Ak chýba na vyučovaní kvôli účasti na súťaži, jeho vymeškané hodiny sa do celkovej absencie nezapočítajú.
 1. Účasť na mimoškolských kurzoch – vodičský, jazykový, výtvarný, športové tréningy atď. – nesmie narušiť vyučovacie hodiny žiaka podľa riadneho rozvrhu hodín. V odôvodnených prípadoch môže žiak písomne požiadať o výnimku riaditeľa školy. Skúšky absolvované na konci kurzu v čase vyučovania sa započítajú do ospravedlnenej absencie žiaka.

Ak sa žiak zúčastní na predmetovej súťaži alebo na inom podujatí reprezentuje záujmy školy, jeho neúčasť na vyučovaní sa nepovažuje za absenciu. Vyučujúci ho zapíšu do triednej knihy, ale vymeškané hodiny sa mu do absencie nezarátajú.

 1. Ak žiak chýbal v dňoch, počas ktorých nebolo vyučovanie podľa rozvrhu hodín, ale škola organizovala náhradný program pre žiakov, napr. počas písomnej časti maturitných skúšok, ospravedlniť sa môže iba hodnoverným dokladom od lekára.
 2. Žiaci 9. ročníka ZŠ a 4. ročníka gymnázia sa počas školského roka môžu zúčastniť na otvorených dňoch organizovaných strednými a vysokými školami maximálne dvakrát. Ospravedlniť sa môžu výlučne potvrdením o účasti, ktoré vystavila daná inštitúcia. Žiaci budú zapísaní do triednej knihy, ale vymeškané hodiny sa im do absencie nezarátajú. Ak sa zúčastnia na otvorených dňoch viackrát, vymeškané hodiny sa im započítajú do ospravedlnenej absencie. Žiaci tretieho ročníka gymnázia sa takisto môžu zúčastniť na otvorených dňoch vysokých škôl, vymeškané hodiny sa im započítajú do ospravedlnenej absencie.
 3. Pri ospravedlňovaní neskorých príchodov sa postupuje podobne ako pri vymeškaných hodinách. Žiak mešká, keď sa na vyučovanie nedostaví na začiatku vyučovacej hodiny. Každý neskorý príchod žiaka do školy je zaznačený v triednej knihe. Za tri neskoré príchody na vyučovanie má žiak jednu neospravedlnenú hodinu. Príchod žiaka na hodinu viac než 20 minút po zvonení sa považuje za absenciu na celej hodine. V prípade neskorého príchodu možno uznať výlučne ospravedlnenie od lekára alebo dopravného podniku.
 4. Ak žiak potrebuje opustiť školu počas vyučovania (napr. ide k lekárovi), je povinnosťou zákonného zástupcu vopred informovať o tom triedneho učiteľa.
 5. Žiak, ktorý dovŕšil 18. rok svojho veku nemôže sám ospravedlniť svoju neprítomnosť na vyučovaní, triedny učiteľ môže prijať len ospravedlnenie vystavené lekárom, alebo od zákonného zástupcu žiaka.
 6. Triedni učitelia sú povinní informovať rodičov žiaka, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku pri prvej neospravedlnenej hodine, v prípade plnoletého žiaka po 3. neospravedlnenej hodine.
 7. Dôsledky neospravedlnenej absencie:

1-5 hodín – napomenutie triednym učiteľom

6-14 hodín – napomenutie riaditeľom školy. Znížená známka zo správania o jeden stupeň: 2

15-29 hodín – pokarhanie riaditeľom školy. Znížená známka zo správania o dva stupne: 3

Skutočnosť, že žiak vymeškal viac ako 15 neospravedlnených hodín škola nahlási samospráve, kde má žiak trvalé bydlisko.

nad 30 hodín –  žiak, ktorý ukončil povinnú školskú dochádzku je  automaticky vylúčený zo školy, školopovinnému žiakovi sa zníži známka zo správania o tri stupne: 4

 

 

VII.         Práva a povinnosti pedagógov

 

 1. Učitelia majú právo:
  • na to, aby sa k nim žiaci správali úctivo a rešpektovali ich pokyny,
  • presadiť žiaka podľa vlastného uváženia na svojej vyučovacej hodine,
  • hodnotiť výkony žiakov,
  • dostať sa k poznatkom a informáciám, ktoré sú potrebné k ich práci,
  • ako členovia pedagogickej rady podieľať sa na tvorbe a hodnotení školského pedagogického programu,
  • požiadať triedneho učiteľa, aby navrhol žiakovi, ktorý porušuje školský poriadok, uloženie opatrenia vo výchove,
  • voliť svojich zástupcov do rady školy a byť volenými členmi rady školy,
  • na súkromie.
 1. Triedny učiteľ má právo:
 • rozhodnúť o ospravedlnení alebo neospravedlnení absencie žiaka,
 • rozhodnúť o uvoľnení žiaka z vyučovania maximálne na 4 dni,
 • vypracovať zasadací poriadok a požadovať jeho dodržiavanie,
 • rozhodnúť o konaní sa alebo nekonaní koncoročného školského výletu.
 1. Povinnosti učiteľov:

            –   sledujú a riadia sa podľa aktuálnych prevádzkových podmienok škôl počas trvania pandémie COVID-19,

                  –     starajú sa o duševnú a fyzickú ochranu žiakov, chránia ich mravný vývoj,

 • dbajú o svoj odborný, pedagogický a osobnostný rast,
 • nemôžu svojvoľne predlžovať ani skracovať vyučovacie hodiny,
 • v spolupráci s ostatnými učiteľmi koordinujú termíny písomných prác tak, aby žiak v jednom dni písal najviac dve písomné práce v trvaní viac ako 25 minút,
 • poskytovať žiakom pomoc a ochranu aj počas prestávok vykonávaním pedagogického dozoru na chodbách a v školskej jedálni,
 • poskytovať žiakom priebežne včasnú spätnú väzbu o ich dosiahnutých študijných výsledkoch, opraviť ich písomky do 2 týždňov, resp. zapísať známky/body do internetovej žiackej knižky,
 • pravidelne informovať zákonných zástupcov žiaka o prospechu, správaní a opatreniach vo výchove uplatnených voči ich dieťaťu, raz za dva týždne zapísať známky/body do internetovej žiackej knižky.

Ďalšie práva a povinnosti pedagógov obsahuje Zákonník práce.

 

 

VIII.               Práva a povinnosti zákonných zástupcov

 

 1. Zákonný zástupca žiaka má právo na:
 • vzdelávanie svojho dieťaťa bez diskriminácie,
 • na slobodnú voľbu školy,
 • na integrovanie svojho dieťaťa, a teda individuálny prístup vo výchove a vzdelávaní, odklad začiatku povinnej školskej dochádzky svojho dieťaťa o jeden školský rok na základe výsledkov psychologického vyšetrenia,
 • požiadať o komisionálne preskúšanie svojho dieťaťa, ak má pochybnosti o správnosti klasifikácie,
 • byť prítomný na komisionálnom preskúšaní svojho dieťaťa po predchádzajúcom súhlase riaditeľa školy,
 • úplné a presné informácie o výchovno-vzdelávacích výsledkoch žiaka, jeho dochádzke do školy,
 • oboznámiť sa s výchovno-vzdelávacím programom školy a školským poriadkom, vyjadrovať sa k nim prostredníctvom orgánov školskej samosprávy,
 • vydanie potvrdenia o návšteve školy, odpisu vysvedčenia, stravných lístkov a pod.

 

 1. Zákonný zástupca žiaka je povinný:
 • sledovať a riadia sa podľa aktuálnych prevádzkových podmienok škôl počas trvania pandémie COVID-19,
 • školopovinné dieťa zapísať do školy a dbať o to, aby dochádzalo do školy pravidelne a včas,
 • vytvoriť pre dieťa podmienky na prípravu na výchovu a vzdelávanie v škole a na plnenie školských povinností,
 • ohlásiť bez zbytočného odkladu triednemu učiteľovi dôvody neprítomnosti žiaka na výchove a vzdelávaní, vymeškané hodiny včas ospravedlniť, v odôvodnených prípadoch predložiť lekárske potvrdenie o chorobe,
 • zabezpečiť dieťaťu školské pomôcky nevyhnutné pre riadny priebeh vzdelávacieho procesu (pero, ceruzky, prezuvky atď.),
 • byť v kontakte s triednym učiteľom a s vyučujúcimi jeho dieťaťa, poskytovať im potrebné informácie,
 • dbať na výzor a obliekanie žiaka,
 • nahradiť škodu, ktorú žiak úmyselne zavinil,
 • pokiaľ zapísal svoje dieťa do školského klubu, včas uhradiť príspevok na jeho činnosť,
 • informovať školu o zmene zdravotnej spôsobilosti jeho dieťaťa, jeho zdravotných problémoch alebo iných závažných skutočnostiach, ktoré by mohli mať vplyv na priebeh výchovy a vzdelávania,
 • ctiť ľudskú dôstojnosť a práva pedagógov a zamestnancov školy.

 

 

          IX.         Školský klub detí (ŠKD)

 

 1. Žiak je do ŠKD prijatý na základe zápisného lístka vyplneného zákonnými zástupcami do 10. septembra. V odôvodnenom prípade žiak môže byť prijatý do ŠKD aj počas školského roka.
 2. ŠKD môžu navštevovať žiaci 1.- 4. ročníka ZŠ.
 3. Vychovávateľka prevezme skupinu od vyučujúceho. Činnosť ŠKD sa začína tesne po poslednej vyučovacej hodine a trvá do 17.00.
 4. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas, ako je uvedený na zápisnom lístku, musia to zákonní zástupcovia oznámiť vychovávateľke písomne na osobitnom lístku.
 5. Žiaci sa môžu zdržiavať na školskom dvore iba v prítomnosti vychovávateliek. Bez dozoru nemôžu ostať ani v triedach.
 6. Mesačný poplatok ŠKD za žiaka je 20 eur. Zákonní zástupcovia majú zaplatiť dva mesačné poplatky naraz do 10. dňa v mesiaci.

 

        X.           Záverečné ustanovenia

 

Vnútorný poriadok školy je zverejnený na webovej stránke školy – www.mtag.sk, zároveň je vyvesený v každej triede. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť s Vnútorným poriadkom školy žiakov triedy a ich zákonných zástupcov. Z Vnútorného poriadku školy bude vyhotovená skrátená verzia zvlášť pre žiakov ZŠ a zvlášť pre žiakov gymnázia.

Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť prvý pracovný deň v týždni  nasledujúcom po jeho zverejnení. Vnútorný poriadok školy sa prehodnotí každý školský rok, ak je to potrebné, zmení sa alebo doplní.

 

Zmeny a doplnky Vnútorného poriadku školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní na zasadnutí pedagogickej rady, po pripomienkovaní v Rade rodičovského združenia, v Rade školy, Študentským parlamentom.

 

Tento Vnútorný poriadok školy nadobúda účinnosť 1. septembra 2023.

           Mgr. Katarína Morvayová                                             Ing. Beatrix Bárány

                       riaditeľ školy                                         predseda Rady rodičovského združenia

 

                  Ing. Dávid Pálinkás                                                          Rebeka Kocsis

                  predseda Rady školy                                     predseda Študentského parlamentu

Back to top button