Közbeszerzés

Predmet zakázky: Zariadenie do školskej kuchyne

Výzva

na predloženie ponuky podľa § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

1. Identifikácia verejného obstarávateľa:

Názov: Základná škola a Gymnázium s vyučovacím jazykom maďarským Adresa: Dunajská 13, 814 84 Bratislava IČO: 17337089 DIČ: 2020863009 Zastúpený: Mgr. Morvayová Katarína, riaditeľka školy Kontaktná osoba: Holocsy Nikolett Telefón: +421 2 52925525 Elektronická pošta: info@mtag.sk

Related Articles

Back to top button