Oznamy

Dôležité informácie

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva zo dňa 4. januára 2022 s účinnosťou od 10. januára 2022 všetky deti sa vrátia do škôl, t.j.

pre všetkých žiakov základnej školy a gymnázia bude prezenčné vzdelávanie.

Ďalšie informácie:

  1. Vyučovanie bude na základe platného rozvrhu pre tento školský rok.
  2. Podľa vyhlášky RÚVZ budú naďalej povinné rúška.
  3. Školská jedáleň naďalej zabezpečí obedy pre všetkých stravníkov.
  4. Školský klub detí pre žiakov ZŠ naďalej funguje v obvyklom režime.
  5. Prosíme vážených rodičov, aby svoje deti pred nástupom pretestovali a naďalej v prvých týždňoch 2x do týždňa testovali Ag-testami, ktoré ste obdržali od školy a výsledky pravidelne hlásili cez IŽK. Od Vašej spätnej väzby o pretestovaní bude závisieť počet ďalších distribuovaných Ag-testov pre našu školu.
  6. Naďalej platí, že rodič predkladá pri nástupe do školy a po každom prerušení dochádzky do školy v trvaní 3 a viac po sebe nasledujúcich kalendárnych dní (vrátane víkendov a sviatkov) „Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti“ žiaka. Toto vyhlásenie je možné vyplniť aj elektronicky v IŽK.
  7. Krúžková činnosť sa nerealizuje.

Ďakujeme za pochopenie a spoluprácu.

Prajeme Vám pevné zdravie a úspešný, šťastný nový rok!

Riaditeľstvo školy

Related Articles

Back to top button