Friss hírek

Kreditek

Meno a priezviskoDôvod kontinuálneho

vzdelávania

Názov vzdelávacieho

programu

Druh vzdelávaniaPoskytovateľ

vzdelávania

Počet kreditovKredity platia do
Mgr. Katarína Morvayová-získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz. a informatiky

-vyplýva zo zákona

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Posilňovanie kom. komp. v predmete SJSL

Moderné technológie spracovania šk. administratívy

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Hlasovací systém interaktívnych tabúľ

Riadenie školy a školského

zariadenia

Finančná gramotnosť do škôl

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

funkčné – inovačné

aktualizačné

MPC Bratislava

ŠEVT

Stiefel

COMENIUS

MPC

Bratislava

MPC

Bratislava

MPC

Bratislava

11

7

11

6

0

10

10.7.2017

2018

30.3.2019

2019

09.06.2021

Ing. Silvia Gyurászová-vyplýva zo zákonaRiadenie školy a školského

zariadenia

funkčnéMPC Bratislava02020
PaedDr. Alžbeta Iróová-vyplýva zo zákona

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie kompetencií v tvorbe ŠkVP

Riadenie školy a školského

zariadenia

Posilňovanie kom. komp. v predmete SJSL

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Práca s učebnicami slov. jaz. v nižšom strednom vzdelávaní v školách s VJM

Obnovenie vyučovacieho predmetu maďarský jazyk a literatúra

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie ped. Zamestnancov

Finančná gramotnosť do škôl

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov gymnázií

funkčné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

COMENIUS

Zväz maďarských ped. na Slovensku

COMENIUS

MPC Bratislava

MPC Bratislava

ŠIOV Bratislava

0

11

11

10

15

30

10

14

2020

10.7.2017

30.3.2019

12.12.2019

21.03.2020

10.06.2015

09.06.2021

26.6.2021

Mgr. Henrieta Králikovázískanie aktuálnych

informácií v oblasti chémie

Bezpečnostné predpisy pri práci v chem. lab.

Využitie moderných informačno-komunikačných technológií vo vyučovaní chémie

aktualizačnéMPC Bratislava

MPC Bratislava

7

25

19.1.2018
PaedDr. Judita Youngová-získanie aktuálnych

informácií v oblasti ang. jaz.

– získanie aktuálnych

informácií v oblasti ang. jaz.

Metodika vyučovania AJ na SŠ

Didaktika využívania IT vo vyučovaní AJ

Prípravné atestačné vzdelávanie na vykonanie II. atestácie ped. zamestnancov

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

25

8

30

2018

28.01.2018

10.06.2015

Mgr. Marta KlukaováZískanie kompetencií vo využívaní IKT

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie kompetencií v tvorbe ŠkVP

Modernizácia vzdelávacieho

procesu na ZŠ

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

ÚIPŠ

COMENIUS

MPC Bratislava

ŠIOV

35

11

10

14

2019

30.3.2019

09.06.2021

25.08.2021

Mgr. Monika KulcsárováZískanie kompetencií vo využívaní IKT

Tvorivé aktivity

Modernizácia vzdelávacieho

procesu na SŠ

Autorstvo učebníc

aktualizačnéÚIPŠ35

968/30

2019
Mgr. Lívia VicianováZískanie kompetencií vo využívaní IKT

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

aktualizačné

aktualizačné

COMENIUS

MPC Bratislava

11

10

30.03.2019

09.06.2021

Mgr. Angelika BástiováZískanie kompetencií vo využívaní IKT

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Modernizácia vzdelávacieho

procesu na SŠ s podporou IKT

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

ÚIPŠ

COMENIUS

MPC Bratislava

35

11

10

08.11.2019

30.03.2019

09.06.2021

PhD. Valéria Magová-získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

Posilňovanie kom. komp. v predmete SJSLaktualizačnéMPC Bratislava1110.07.2017
Mgr. Klára Zaťková-získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

– získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Posilňovanie kom. komp. v predmete SJSL

Rozvoj čitateľskej gramotnosti

na vyučovaní SJSL

Finančná gramotnosť do škôl

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

11

11

10

10.07.2017

09.06.2021

Mgr. Marianna Fónod-získanie aktuálnych

informácií v oblasti . nem. jaz.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti . nem. jaz.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti . nem. jaz.

Humanizácia nemeckého jazyka

Kto žije s nami

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Multikultúrna spoločnosť v Nemecku

Finančná gramotnosť do škôl

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

COMENIUS

MPC Bratislava

MPC Bratislava

15

6

11

7

10

17.06.2019

30.03.2019

27.04.2021

09.06.2021

Ing. Margita Bitterová-inovácia vzdelávania

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Aplikovaná ekonómia

Finančná gramotnosť do škôl

Inovačné

aktualizačné

Junior Achievement Slovensko

MPC Bratislava

25

10

09.06.2021
Mgr. Eleonóra Morvayová-získanie aktuálnych

informácií v oblasti slov. jaz.

-získanie kompetencií vo využívaní IKT

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Posilňovanie kom. komp. v predmete SJSL

Modernizácia vzdelávacieho

Finančná gramotnosť do škôl

procesu na SŠ

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

ÚIPŠ

MPC Bratislava

11

35

10

10.07.2017

09.06.2021

Mgr. Euridike Bertóková-získanie aktuálnych

informácií v oblasti .inf. tech.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Aktualizačné

aktualizačné

COMENIUS

MPC Bratislava

11

10

30.03.2019

09.06.2021

Mgr. Hajnalka Bábelová-získanie aktuálnych

informácií v oblasti .inf. tech.

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódyaktualizačnéCOMENIUS1130.03.2019
Mgr. Ildikó Kásaová-získanie aktuálnych

informácií v oblasti .inf. tech.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Aktualizačné

aktualizačné

COMENIUS

MPC Bratislava

11

10

30.03.2019

09.06.2021

Mgr. Helena Kovácsová-získanie aktuálnych

informácií v oblasti .inf. tech.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Aktualizačné

aktualizačné

COMENIUS

MPC Bratislava

11

10

30.03.2019

09.06.2021

Mgr. Edita Demcsáková-získanie aktuálnych

informácií v oblasti .inf. tech.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Aktualizačné

aktualizačné

COMENIUS

MPC Bratislava

11

10

30.03.2019

09.06.2021

Mgr. Tünde Tóthová-získanie aktuálnych

informácií v oblasti .inf. tech.

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Interaktívna tabuľa-interaktívne metódy

Finančná gramotnosť do škôl

Aktualizačné

aktualizačné

COMENIUS

MPC Bratislava

11

10

30.03.2019

09.06.2021

Mgr. Peter Urban-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Súčasné trendy v zjazdovom lyžovaní

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

Moderné trendy vo vyučovaní a riadení telesnej a športovej výchovy a školského športu

Netradičné náčinie v školskej telesnej a športovej výchove

Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách

Finančná gramotnosť do škôl

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

10

8

14

6

6

10

05.04.2020

29.04.2020

14.06.2020

22.09.2020

25.04.2021

09.06.2021

Mgr. Tímea Krascsenics Darnai-získanie aktuálnych

informácií v oblasti vlastivedy

Regionálne a miestne poznatky v škole a v školských zariadeniachaktualizačnéZväz maďarských pedagógov na Slovensku1528.05.2020
Mgr. Róbert Kudlicska-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti telesnej výchovy

-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Florbal v učive telesnej a športovej výchovy

Netradičné pohybové hry v školskej telesnej výchove a voľnočasových aktivitách

Finančná gramotnosť do škôl

aktualizačné

aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

MPC Bratislava

MPC Bratislava

8

8

10

29.04.2020

25.04.2021

09.06.2021

Mgr. Andrea Popély-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť do škôlaktualizačnéMPC Bratislava1009.06.2021
Mgr. Andrea Pintesová-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť do škôlaktualizačnéMPC Bratislava1009.06.2021
Mgr. Zsolt Marták-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť do škôlaktualizačnéMPC Bratislava1009.06.2021
Mgr. František Kis-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

Finančná gramotnosť do škôlaktualizačnéMPC Bratislava1009.06.2021
Mgr. Zuzana Wittenbergerová-získanie aktuálnych

informácií v oblasti finančnej gramotnosti

-získanie kompetencií v tvorbe ŠkVP

Finančná gramotnosť do škôl

Vzdelávanie učiteľov v súvislosti s tvorbou ŠkVP pre učiteľov ZŠ

Aktualizačné

aktualizačné

MPC Bratislava

ŠIOV

10

14

09.06.2021

07.07.2021